Afbrænding af affald

Forbrændingsegnet affald må i henhold til affaldsbekendtgørelsen kun afbrændes på dertil godkendte affaldsforbrændingsanlæg, som f.eks. AffaldPlus+ på Ydernæs i Næstved.

Forbrændingsegnet affald må i henhold til affaldsbekendtgørelsen kun afbrændes på dertil godkendte affaldsforbrændingsanlæg, som f.eks. AffaldPlus+ på Ydernæs i Næstved.

Haveaffald og haveaffaldslignende affald

I landzonen er det tilladt at afbrænde haveaffald i minde mængder i perioden 1. december til 1. marts. Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzone eller sommerhusområder.

Kommunen har i et regulativ for erhvervsaffald besluttet, at det er tilladt for gartnerier og ansvarlige for naturpleje aktiviteter at afbrænde haveaffald og haveaffaldslignende affald at afbrænde på stedet affaldet er frembragt.

Træstød og hugstaffald må afbrændes i forbindelse med skovbrug i træbevoksninger af mindst 0,5 ha og mindst 20 m bredde.

Halm

Halm må som hovedregel ikke afbrændes på marken, der er dog følgende undtagelser:

1.       Flammebehandling af ukrudt

2.       Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år

3.       Halm der har været anvendt til overdækning og lignende

4.       Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer

5.     Våde halmballer. Afbrændingen må først foretages, når der er sket orientering af kommunen

Afstandskrav m.v. i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger om afbrænding af halm, kvas og bål mv. skal overholdes i forbindelse med afbrænding