Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserAfgørelse om reduktion af skovbyggelinje ved Nordskoven i Haslev, inden for området for lokalplan 500-84

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje ved Nordskoven i Haslev, inden for området for lokalplan 500-84

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af lokalplan 500-84 (Boliger ved Nordskovvej) har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanensområde.

Den 8. maj 2018 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanensområde.

I afgørelsen har Miljøstyrelsen lagt vægt på, "... at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område."

Afgørelse om ophævelse af skovbyggeline – lokalplan 500-84 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ophævelsen gælder alene for de arealer der er fremgår af Bilag 2 i Miljøstyrelsens afgørelse. 

Denne afgørelse kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareministeren eller til anden administrativ myndighed, jævnfør §45 i bekendtgørelse nr. 1577 af 14. december 2017 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.