Asbestaffald

Når du håndterer materialer, der indeholder asbest, kan der ved forkert behandling blive frigivet store mængder mikroskopiske asbestfibre, som kan trænge ned i lungerne. Det kan være kræftfremkaldende. Behandling og rensning af asbestholdige materialer skal derfor foregå på en måde, der i størst mulig omfang forhindrer frigivelse og spredning af asbestfibre.

Hvor findes asbest?

Asbest findes i tagplader og i visse typer lofts- og vægplader, i klæbemateriale bag klinker samt i isoleringsmateriale til vandrør, vandvarmere og varmtvandsbeholdere.

Asbest blev forbudt at anvende i 1988. Hvis dit eternittag er fra før 1984 indeholder taget asbest. I perioden 1984 til 1988 blev der produceret eternittage med og uden asbest. På oversiden af tagpladen er trykt et nummer på 5-10 cifre. Er det første ciffer 0 eller 1 indeholder pladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5 er pladen fri for asbest.

Anmeldelse af asbestaffald

Når du renoverer eller frembringer 1000 kg eller mere bygningsaffald skal affaldet anmeldes til kommunen. Dvs. du skal anmelde, hvis du udskifter 10 m2 tagplader.

Anmeldelse af asbestaffald

Mindre mængder kan du uden anvisning aflevere på en af Affald Plus’ genbrugspladser. Det er forbeholdt pladspersonalet, at vurdere om der er tale om mindre mængder asbest, ligesom de har ret til at afvise et læs.

Ansvar ved asbestforurening

Hvis du som bygherre forårsager forurening med asbestfibre på egen eller andens ejendom, er du økonomisk ansvarlig.

Asbestaffaldskategorier

Der er 3 kategorier af asbestaffald:

  1. Stærkt støvende asbestholdigt affald
  2. Asbestholdigt affald, der kan støve
  3. Asbestholdigt affald, der ikke støver

Stærkt støvende asbest
Asbestholdigt støv, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør og kedler samt øvrig isolering med asbest.

Asbestholdigt affald der kan støve
Bløde lofts- og vægplader med asbest, rørisolering omkring pakninger, beskadigede asbestholdige tagplader af eternit eller skifereternit.

Ikke støvende asbestholdigt affald
Intakte plader af eternit eller skifereternit

Opbevaring og transport af asbestholdigt affald

Hele eternitplader, skal opbevares forsvarligt enten i lukket container eller på overdækket trailer. Du bør emballere eternitpladerne, når du skal transporter dem til godkendt modtageranlæg eller genbrugspladsen.

Knækkede eternitplader skal fugtes og lægges i tæt emballage (2 lag klare plastsække) og mærkes asbest. Sækkene skal opbevares i lukket container eller på overdækket trailer.

Asbestholdigt affald, der er pulveriseret, skal også fugtes og lægges i tæt emballage mærket asbest.

Indendørs asbestarbejde

Du må kun udføre indendørs asbestarbejde, hvis du har gennemgået særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet. Arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Andet

Rensning af asbesttag kan du læse om her

Reglerne finder du i asbestbekendtgørelsen