Badevand

Generel information om badevandskvalitet for strandområderne i Faxe Kommune

Faxe Kommune har 9 officielle badestrande, som er beliggende langs kyststrækningen ved Faxe Bugt.

De 9 badestrande er:

 • Vemmetofte Strand
 • Gl. Strandskov
 • Faxe Ladeplads
 • Café Hjortholm
 • Feddet
 • Ved Flagstangen
 • Delhovedvej
 • Faxehus
 • Strandholm

Du kan læse mere om de enkelte badestrande på kommunens hjemmeside under Badevandsprofiler.

Analyser af badevandet
I badesæsonen (1. juni – 1. september) undersøger Faxe Kommune jævnligt badevandet på kommunens 9 badevandstationer. Analyseresultaterne vises i denne periode på kommunens hjemmeside under "Badevandsanalyser"

Badevandet undersøges for bakterierne E. coli og Enterokokker, om vandet er klart og uden synlig forurening. Temperatur og surhedsgrad måles også. Badevandet i Faxe Kommune opfylder normalt lovgivningens krav til indholdet af bakterier. Der er dog ind imellem overskridelser af de vejledende værdier for bakterier i vandet i Faxe Bugt, mens vandet på Feddet og på målestationen i Præstø Fjord som regel overholder de vejledende værdier.

For at sikre, at de hygiejniske krav overholdes samt at folk ikke bliver syge af at bade i vandet, stilles der krav til vandets indhold af bakterierne E. coli og Enterokokker. Bakterierne er som sådan ikke farlige, men da de lever i menneskets tarm, indikerer deres tilstedeværelse i vandet, at vandet kan være forurenet med spildevand og dermed andre smittebærere, som transporteres med spildevandet.

Der findes ikke grænseværdier for enkeltprøver i badevandsbekendtgørelsen. Faxe Kommune følger retningslinjen fra Blå Flag strandkriterierne, hvor det anbefales, at embedslægen kontaktes, hvis E. Coli overstiger 1000 cfu/100 ml i saltvand og Intestinale Enterokokker overstiger 400 cfu/100 ml i saltvand (cfu = colony forming units).

Undersøgelser af badevandet giver Faxe Kommune mulighed for at advare badegæsterne, hvis kvaliteten af vandet i løbet af badesæsonen bliver forringet. Endvidere bliver resultaterne sammenfattet til et helårsbillede for året, som bruges til årets badevandskort og indberettes til Naturstyrelsen.

Alger
I varme somre ses der i Østersøen indimellem en større eller mindre opblomstring af blågrønalger, der af vind og strøm føres helt ind til stranden. Under meget store opblomstringer af blågrønalger kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. De største koncentrationer af alger ses i juli-august, hvor der er meget sol, høje temperaturer og rolige vindforhold. Du kan ikke afgøre, om en algeopblomstring er giftig bare ved at se på vandet. Brug derfor din sunde fornuft, inden du enten selv hopper i bølgerne eller lade dine børn bade.

 • Se efter om der er opstillet skilte, som fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer, heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.

Spildevand
Hvis et rensningsanlæg eller kloaksystemet overbelastes på grund af voldsom regn, vil badevandet blive påvirket. Forureningen vil blive ført til kysten via vandløb eller kloakledninger direkte ud til kysten. Vi fraråder derfor generelt badning i- og omkring - åernes udløb.

Info på stranden
Når der er risiko for blågrønalger på kyststrækningen i Faxe Kommune eller væsentlig overskridelse af badevandskravet, vil der være skilte på stranden samt information om det på kommunens hjemmeside under Særlige advarsler