Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederVirksomhederBedste tilgængelige teknik (BAT)

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Billede af industrivirksomhed
Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

Hvad er BAT?

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med de ”bedste tilgængelige teknikker”. På engelsk ”Best Available Techniques” eller BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”.

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen. Der er udarbejdet BREF-dokumenter – og fastsat BAT – for ca. 30 industrisektorer.

Læs mere om BAT på Miljøstyrelsens hjemmeside her

BAT i forbindelse med miljøgodkendelser

Bilag 1 virksomheder

For virksomheder omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, er BAT fastlagt i de BREF-dokumenter, der er relevant for virksomhedstypen/listepunkterne.

Som virksomhed er du informeret om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører under, og hvilke listepunkter eventuelle biaktiviteter hører under. Ud fra listepunkterne forholder du dig til, hvilke BREF-dokumenter der er relevant for din virksomhed. BAT for din virksomhed er som udgangspunkt de BAT-konklusioner, der er fastlagt i BREF-dokumenterne. Vær opmærksom på, at både branchespecifikke og tværgående BREF-dokumenter kan være relevante for din virksomhed.

Hvis ikke der er BAT-konklusioner for virksomhedstypen eller dele af virksomheden, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved redegørelse for BAT.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for BAT, medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne.

Bilag 2 virksomheder

Virksomheder omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen skal ligeledes forholde sig til, hvad der er BAT for virksomheden. Det er virksomheden, der har udspillet over for myndigheden. Myndighederne fastlægger på baggrund af oplysningerne og efter forudgående høring kravene til virksomheden på baggrund af BAT.

De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT. For bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i forbindelse med fastlæggelse af BAT.