Du er her: ForsideRåd og nævnHuslejenævnetBehandling af en huslejenævnssag

Behandling af en huslejenævnssag

Hvordan behandles en sag?

Når Huslejenævnet igangsætter en sag, sendes en kopi af samtlige sagens bilag til udtalelse hos modparten. Hvis modparten ikke svarer, kan Huslejenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund for afgørelsen.

Under selve sagsbehandlingen har Huslejenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder. Som et led i sagens behandling kan Huslejenævnet også beslutte at tage ud og besigtige lejemålet.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det 1-2 måneder. Hvis Huslejenævnet ikke har afgjort sagen senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse

Huslejenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Boligretten.

Fra 1. januar 2018 kan Huslejenævnet pålægge udlejer et gebyr på kr. 2.139,00, hvis lejer får fuldt medhold i sagen.

Huslejenævnet kan ikke være lejer eller udlejer behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en advokat.

Hvis et påbud fra Huslejenævnets side om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden den i afgørelsen nævnte frist, kan man eventuelt rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond på adressen Ny Kongensgade 15, 1472 København K, som kan udføre arbejderne for udlejers regning.

Ved underretning om at en udlejer ikke har overholdt en endelig huslejenævnsafgørelse, har Huslejenævnet mulighed for at videregive denne oplysning til Grundejernes Investeringsfond. Ved flere overtrædelser kan der ske frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

Læs her om Grundejernes Investeringsfond