Du er her: ForsideTrafik & VejeBeplantning mod vejBeskæring af beplantning mod vej

Beskæring af beplantning mod vej

Alle grundejere har pligt til at vedligeholde hække, træer eller anden beplantning mod offentlige veje og stier samt private fællesveje og stier, så der ikke opstår gener for færdslen.

Hvad skal beskæres?

Du har pligt til at beskære din egen beplantning der hænger ud over veje, stier og fortove af hensyn til trafiksikkerheden.

Fritrumsprofil Fritrumsprofil

Det er vigtigt at beskære din beplantning for at sikre gode oversigtsforhold og for at alle kan færdes sikkert på stier og fortove.

Beskæringen af træer og buske bør ske, så de kan vokse i hele vækstperioden uden at vokse ud i fortov, sti eller rabat. Ved beskæringen bør der tages højde for, at sne og vand kan tynge grenene. Beskær derfor ekstra tilbage, hvor det kan ske.

Det bør tilstræbes, at beplantningen fra ens ejendom altid lever op til fritrumsprofilet.

Renhold af fortove og stier

Som grundejer har du også pligt til at renholde fortov og sti for ukrudt mm. Du kan læse mere om det på siden for Vintervedligehold- og renholdelse.

Kommunens tilsyn

Kommunens Park- og Vejafdeling fører tilsyn med hække og anden beplantning langs veje og stier og på fortove. Ser vi beplantninger der er til gene for vejens vedligeholdelse eller er til fare for trafikken, gør vi opmærksom på at der bør beskæres – enten personligt eller skriftligt. Vi håber, at du som grundejer vil være med til at sørge for, at det er rart og nemt at færdes på fortove, stier og veje. Grundejere, der ikke overholder disse krav kan i sidste ende risikere, at kommunen udfører det for grundejerens regning.

Hvis du oplever, at du ikke kan færdes uhindret på vej, sti eller fortov på grund af træer, buske eller hæk, kan du indberette det via kommunens "Giv-et-praj" formular.

Lovgivningen

Du kan læse mere i "Lov om offentlige veje" og "Lov om private fællesveje".

Udover det der er angivet i lovgivningerne, kan der også i lokalplaner være angivet specielle krav til type og udseende af fx hæk eller hegn.