Brdr. K. Hansen, Odinsvej 7, 4640 Faxe

Brdr. K. Hansen er en slamsugervirksomhed, der bl.a. tømmer sandfang, olieudskillere og renser kloakker. Virksomheden indsamler farligt affald, hvoraf noget lægges til midlertidig oplagring på Odinsvej 7, inden bortskaffelse til anden modtager.

Virksomheden har fået meddelt miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 203. Virksomheden havde ikke en miljøgodkendelse i forvejen.

De væsentligste miljøforhold ved virksomhedens drift omfatter oplag af farligt affald i form af brøndsand, fejesand og spildolie. Oplagring af farligt affald medfører en risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand, foruden risiko for udslip af forurenende stoffer til spildevandssystemet.

På baggrund af ovenstående har Faxe Kommune bl.a. stillet vilkår for håndtering og opbevaring af farligt affald, således at virksomhedens drift ikke medfører risiko for væsentlig forurening.

For at kunne udnytte godkendelsen, stiller Faxe Kommune krav om, at virksomheden skal overdække farligt affald, der opbevares udendørs.

Miljøgodkendelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)