Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederErhvervs og landbrugs tilsynBrugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn

Brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Der er med virkning fra 1. januar 2005 indført regler om brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn for en række virksomheder og landbrug.

Hvilke virksomheder og landbrug er omfattet?

Brugerbetalingen omfatter følgende virksomheder og landbrug:

 • Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2.
 • Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder jern, stål eller andre metaller.
 • Virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
 • Husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16a eller 16b i husdyrbrugloven.
 • Husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 10, 11 og 12 i  den tidligere husdyrgodkendelseslov.
 • Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
 • Erhvervsmæssige dyrehold
 • Autoværksteder
 • Vindmøller over 25 kW.

Hvad omfatter brugerbetalingen?

Faxe Kommune skal opkræve betaling for den tid, der bruges til miljøtilsyn og godkendelsesarbejde:

 • Forberedelse af tilsyn.
 • Udførelse af tilsynet på virksomheden.
 • Udarbejdelse tilsynsrapporter og tilsynsbrev.
 • Udarbejdelse af eventuel håndhævelse (henstillinger, indskærpelse og påbud).
 • Opfølgning på eventuelle henstillinger, indskærpelser og påbud
 • Opfølgning på egenkontrol i spildevandstilladelser, indsendte analyser og rapporter.
 • Behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse.
 • Revidering af vilkår i ældre miljøgodkendelser

Hvordan foregår opkrævningen af brugerbetaling?

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøstyrelsen, og reguleres årligt.

Timeprisen i 2017 er på 318,04 kr.

Læs mere om timeprisen på Miljøstyrelsen hjemmeside her

Hvert år i november udsender kommunen regninger for perioden 1. november – 31. oktober, for den tid, kommunen har brugt på miljøtilsyn og miljøgodkendelse på en virksomhed eller et husdyrbrug.

Kommunen kan ikke dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser. Kommunens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.