Kontanthjælp

Hvis du står uden arbejde og dermed ikke har mulighed for at forsørge dig selv og din eventuelle familie, kan du læse om dine muligheder for at være berettiget til og søge kontanthjælp.

Kommuner over hele landet, heriblandt Faxe kommune har i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft og timereglen haft mange alvorlige it-fejl. Det betyder, at kommunen har en længere sagsbehandlingstid på henvendelser vedrørende kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Er du over 30 år eller er du under 30 og har du en uddannelse

Hvis dine forhold har ændret sig og du dermed ikke har mulighed for at forsørge dig selv og din eventuelle familie, kan du læse om dine muligheder for at være berettiget til at søge kontanthjælp.
Ændringen kan være arbejdsløshed, sygdom, barsel, skilsmisse eller separation.
Kontanthjælp er ikke en permanent forsørgelsesydelse, men udbetales som en midlertidig hjælp.
Medmindre du er sygemeldt eller på barsel, forudsættes det, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende.

Til hvem?

Når du er fyldt 30 år, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp.
Hvis du er under 30 år, og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil det være reglerne om uddannelseshjælp, som gælder for dig. Læs mere om uddannelseshjælp.

Hvor meget?

Der findes forskellige takster for, hvor meget, der udbetales i kontanthjælp. Taksten afhænger af din alder, boligforhold og evt. forsørgerpligt og hvis du er under 30 år, om du er vurderet jobparat eller aktivitetsparat:

  • Under 25 år, hjemmeboende
  • Under 25 år, udeboende
  • Mellem 25 og 29 år
  • Enlige forsørgere
  • Forsørger samlevende eller gift med SU- eller uddannelseshjælpsmodtager
  • Øvrige forsørgere

Kontanthjælp er en fast, månedlig ydelse, som er skattepligtig. Ydelsen skal dække udgifter til bolig, andre faste udgifter samt forsørgelse. Der er særlige regler for gravide under 25 år, personer under 25 år med dokumenteret bidragspligt, unge med visse psykiske diagnoser samt for unge mødre, som endnu ikke er fyldt 18 år på tidspunktet for fødsel.
Alle indtægter, som du og din ægtefælle/samlever, - hvis I begge er fyldt 25 år, har, fratrækkes i beregningen af uddannelseshjælp. Ligeledes har både din og din ægtefælles og samlevers, - hvis I begge er fyldt 25 år, formue betydning for berettigelsen.
Der ses bort fra indtægter eller formue, som vedrører f.eks.:

  • Erstatning for tab af erhvervsevne, som følge af personskade
  • mén-erstatning
  • Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb, bistands- og plejetillæg efter Lov om Social Pension
  • formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder

Kontanthjælp udbetales månedsvis bagud og det sker via indsættelse på din nemkonto. Kontanthjælpen er skattepligtig, og når du har modaget kontanthjælpen i 12 måneder, trækkes der også til ATP. Der er særlige regler for indbetaling til ATP for personer under 30 år.

Særlig støtte til høje boligudgifter

Når du søger hjælp, kan du også søge om særlig støtte til høje boligudgifter. For at være berettiget til den særlige støtte skal du have boligudgifter af et vist omfang. Modtager du kontanthjælp, skal du være fyldt 25 år og have egne børn i hjemmet eller være visiteret som aktivitetsparat.
Er du fyldt 25 år, er du udeboende og har du ingen børn, så har du mulighed for at modtage særlig støtte de første 3 måneder, du modtager kontanthjælp.

Din ret og din pligt

Du har pligt til at tage imod tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Afslår du dette, kan din kontanthjælp nedsættes i en periode - eller helt stoppes.
Afhængig af alder og uddannelse har du krav på og pligt til at tage imod tilbud, der kan bringe dig nærmere arbejdsmarkedet.

Vil du klage?

Du kan klage over Faxe kommunes afgørelse om din beregning eller udmåling af kontanthjælp. Dette sker ved at du indsender klagen inden for fire uger efter du har modtaget afgørelsen.
Klagen sendes til Faxe Kommune, som så genvurderer afgørelsen. Fastholdes beslutningen, sendes sagen til afgørelse i Ankestyrelsen, Beskæftigelsesudvalget.