Du er her: ForsidePension og ydelseØkonomiske ydelserUddannelseshjælp

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år uden uddannelse og står uden arbejde og dermed ikke har mulighed for at forsørge dig selv og din eventuelle familie, kan du læse om dine muligheder for at være berettiget til og søge uddannelseshjælp.

Kommuner over hele landet, heriblandt Faxe kommune har i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft og timereglen haft mange alvorlige it-fejl. Det betyder, at kommunen har en længere sagsbehandlingstid på henvendelser vedrørende kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Unge under 30 år uden uddannelse

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse kan du, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold søge uddannelseshjælp.
Ændringen kan være arbejdsløshed, sygdom, barsel, skilsmisse og separation.
Uddannelseshjælp er ikke en permanent forsørgelsesydelse, men udbetales som en midlertidig hjælp.
Man er forpligtet til at tilmelde sig, og gennemføre en uddannelse for at være berettiget til uddannelseshjælp.

Til hvem?

For at modtage uddannelseshjælp skal du være fyldt 18 år, og have mistet muligheden for at forsørge dig selv.
Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt, hvorfor din evt. ægtefælles indtægt og formue har betydning for, om du er berettiget til uddannelseshjælp.
Hvis du er samlevende og er I begge fyldt 25 år, har din samlevers indtægt og formue også betydning for din ydelse efter 1. januar 2014.
Jobcentret skal vurdere, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

Hvor meget?

Der findes forskellige takster for, hvor meget, der udbetales i uddannelseshjælp. Taksten afhænger af din alder, boligforhold, evt. forsørgerpligt og om du er vurderet uddannelsesparat eller aktivitetsparat:

• Under 25 år, hjemmeboende
• Under 25 år, udeboende
• Mellem 25 og 29 år
• Enlige forsørgere
• Forsørger samlevende eller gift med SU- eller uddannelseshjælpsmodtager
• Øvrige forsørgere

Uddannelseshjælp er en fast, månedlig ydelse, som er skattepligtig. Ydelsen skal dække udgifter til bolig, andre faste udgifter samt forsørgelse. Der er særlige regler for gravide under 30 år, personer under 30 år med dokumenteret bidragspligt, unge med visse psykiske diagnoser samt for unge mødre, som endnu ikke er fyldt 18 år på tidspunktet for fødsel.

Alle indtægter, som du og din ægtefælle/samlever, - hvis I begge er fyldt 25 år, har, fratrækkes i beregningen af uddannelseshjælp. Ligeledes har både din og din ægtefælles og samlevers, - hvis I begge er fyldt 25 år, formue betydning for berettigelsen.

Der ses bort fra indtægter eller formue, som vedrører f.eks.:
• Erstatning for tab af erhvervsevne, som følge af personskade
• mén-erstatning
• Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb, bistands- og plejetillæg efter Lov om Social Pension
• formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder

Uddannelseshjælp udbetales månedsvis bagud og det sker via indsættelse på din nemkonto. Uddannelseshjælpen er skattepligtig.
Der trækkes ATP fra visse personer på uddannelseshjælp, når der er modtaget uddannelseshjælp i 12 måneder.

Er du under 30 år med uddannelse?

Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du modtage kontanthjælp. Læs mere om kontanthjælp.

Særlig støtte til høje boligudgifter til unge under 30 år

Når du søger hjælp, kan du også søge om særlig støtte til høje boligudgifter. For at være berettiget til den særlige støtte skal du have boligudgifter af et vist omfang. Modtager du uddannelseshjælp, skal du være fyldt 25 år og have egne børn i hjemmet eller være visiteret som aktivitetsparat.
Er du fyldt 25 år, er du udeboende og har du ingen børn, så har du mulighed for at modtage særlig støtte de første 3 måneder, du modtager uddannelseshjælp.

Din ret og din pligt

Du har pligt til at tage imod tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Afslår du dette, kan din uddannelseshjælp nedsættes i en periode - eller helt stoppes.
Afhængig af alder og uddannelse har du krav på og pligt til at tage imod tilbud, der kan bringe dig nærmere enten uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Vil du klage?

Du kan klage over Faxe kommunes afgørelse om din beregning eller udmåling af kontanthjælp. Dette sker ved at du indsender klagen inden for fire uger efter du har modtaget afgørelsen.
Klagen sendes til Faxe Kommune, som så genvurderer afgørelsen. Fastholdes beslutningen, sendes sagen til afgørelse i Ankestyrelsen, Beskæftigelsesudvalget.