Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerDagscenter - alment

Dagscenter - alment

Det tilbyder vi

Formålet med dagcentrene i Faxe Kommune er at give dig mulighed for at få et socialt samvær med andre og deltage i aktiviteter, der kan være med til at opretholde og skabe

en bedre livskvalitet. Derudover vil vi give dig mulighed for at få daglig motion, som anbefales af Sundhedsstyrelsen.

I dagcentret tager vi udgangspunkt i, hvad du kan på nuværende tidspunkt samt din livshistorie/tidligere interesse, så dine ressourcer, selvværd og identitet understøttes.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter, som tilrettelægges ud fra de mål, der er aftalt med dig i forbindelse med visitationen.

Målene kan være at bibeholde eller forbedre de fysiske funktioner du har på nuværende tidspunkt – derfor er der daglig motion i dagcentret.

Derudover kan dine mål være at være sammen med andre i et socialt fællesskab.

Som oftest vil aktiviteterne foregå som gruppeaktiviteter, hvor der tages højde for de enkelte deltageres formåen, behov og ønsker.

Udover de daglige aktiviteter er der tilbud om arrangementer, blandt andet ud fra årstiderne/højtiderne, underholdning og udflugter, som er tilpasset dig og de andre

dagcenterbrugere. For disse tilbud kan der være deltagerbetaling, hvorfor disse tilbud er valgfrie.

De ansatte i dagcentret er social- og sundhedsassistenter og/eller beskæftigelsesvejledere.

Ved behov kan en medarbejder fra dagcentret komme på et hjemmebesøg, før du starter i dagcentret.

Det er målet, at du oplever en helhed i den samlede indsats, og at indsatsen koordineres med andre faggrupper og servicetilbud i kommunen.

Forløbet tilrettelægges sammen med dig og ud fra en faglig vurdering. Den faglige vurdering foretages med baggrund i kommunens politisk vedtagne serviceniveau.

Til hvem

Dagcentertilbuddet er for dig, der bor hjemme (ikke bor i plejebolig). Du skal visiteres til en dagcenterplads. Visitation foretages af visitator for pleje fra Myndighedsafdelingen.

Tilbuddet gives, hvis du har behov for:

  • vedligeholdende træning som kan varetages i dagcentrene
  • aktiviteter eller social kontakt udenfor hjemmet, som du ellers ikke selv er i stand til at varetage
  • struktur i hverdagen
  • støtte til at overskue hverdagen

Tilbuddet kan også gives ved behov for aflastning af pårørende.

Lovgrundlag

Serviceloven § 79

Hvor meget

Dagcentret har åben i dagtimerne på hverdage. Du kan få bevilget en til fem dage om ugen i dagcentret.

Visitator bevilger tilbuddet og udarbejder en skriftlig aftale, som revurderes en gang om året eller ved behov.

Der kan forekomme ventetid, når du skal begynde i dagcentret. Der vil være perioder med ferielukning.

Dagcentertilbuddet afsluttes, hvis du flytter i plejebolig eller hvis dagcenterpersonalet i samarbejde med visitator og eventuelle andre samarbejdspartnere vurderer, at

dagcentertilbuddet ikke længere er til gavn for dig eller dine pårørende.

Når du visiteres til et dagtilbud, visiteres du til det dagcenter, som ligger tættest på din bopæl og opfylder dine behov. Hvis du ønsker et andet dagcenter, skal du selv betale

kørslen dertil.

Din ret og pligt

For at opretholde dagcenterpladsen skal du:

  • benytte den bevilgede plads
  • deltage så aktivt som muligt
  • give besked, hvis du ikke længere ønsker at benytte det bevilgede tilbud, eller hvis der sker væsentlige forandringer i din tilstand.

Hvad koster det

I dagcentret tilbydes du forplejning bestående af:

Formiddagskaffe/ -the med brød/bolle m. smør, ost, marmelade, middagsmad samt eftermiddagskaffe med brød/kage.

Prisen for kosten trækkes direkte fra din pension.

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til dagcentret, kan du blive visiteret til kørsel til og fra dagcentret. Kørslen vil være gratis.

Hvor kan du få oplysninger

Hvis du vil søge om en visiteret dagcenterplads, kan du kontakte visitationsmyndigheden på tlf. 56 20 34 30.

Telefontiden er: mandag til torsdag kl. 8.00 - 9.00 og 13.30 -14.30 samt fredag kl. 8.00 - 9.00 og 12.00 -13.00.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dagcentrene, kan du kontakte Dagcenter Grøndalsvej 8 på telefonnummer 56 20 41 74 eller leder Charlotte Lia på

56 20 49 31 eller mail chlia@faxekommune.dk