Demens

Faxe Kommunes Demenspolitik blev godkendt i Byrådet den 13. november 2008.

Indledning

Demens er en fællesbetegnelse for en række uhelbredelige sygdomme i hjernen, som oftest kommer til udtryk ved, at hukommelsen svækkes mere og mere i takt med, at sygdommen udvikler sig.

Ligeledes kan der forekomme personlighedsforandringer i form af adfærdsforstyrrelser såsom rastløshed, indesluttethed, aggressivitet, angst og utryghed.

De nævnte symptomer bevirker tilsammen, at en borger med demens kan have svært ved at fungere i hverdagen og har brug for hjælp i varierende omfang.

Forekomst

Demens kan forekomme i alle aldre, men hyppigheden er markant stigende med alderen. De feste patienter gennemgår et kronisk fremadskridende sygdomsforløb, som medfører et stigende behov for omsorg og pleje.

En arbejdsgruppe nedsat i Sundhedsstyrelsen er kommet frem til, at den gennemsnitlige udbredelse af demens er på 7 % hos 65-årige
og derover.

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde gruppen af 65 årige og derover i Faxe Kommune pr. 1. januar 2008 i alt 5.557 personer. Ved en fore-
komst på 7 % svarer dette til, at der nu i 2008 lever ca. 389 personer med demens i Faxe Kommune.

I overensstemmelse med den demografske udvikling vil antallet af demente stige kraftigt, når de store årgange fra 40´erne bliver ældre.
I de nærmeste kommende år vil antallet af ældre personer i befolkningen stige således, at der i 2010 er 12 % fere ældre end i 2001,
og i 2020 er der 38 % fere ældre end i januar 2001. Der må på basis heraf forventes en tilsvarende stigning i antallet af demente.

Overordnet mål i Faxe Kommune

Det er Faxe Kommunes mål at hjælpe demensramte borgere, således at den enkelte kan bevare sin personlige identitet, sine færdigheder samt familiære netværk længst muligt.

Dette søges opnået ved tidligst muligt i sygdomsforløbet samt løbende at tilbyde relevant støtte til borgeren og eventuelle pårørende.

Læs mere

Ovenstående er et uddrag af Faxe Kommunes Demenspolitik, som du kan se som PDF her (PDF-fil åbner i nyt vindue)