Embedslægetilsyn

Sundhedsstyrelsen gennemfører mindst et årligt uanmeldt tilsynsbesøg på alle landets plejecentre.

Tilsyn på indhold af tilbud og udførelsen af opgaverne

Ved tilsynsbesøget vurderes det, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret til, at de kan gennemføre pleje og behandling af borgere på en forsvarlig vis, og der foretages stikprøver ved besøg hos enkelte beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der gennemføres ikke tilsyn på de plejecentre, hvor der ved tilsynet året før ikke var fundet fejl eller mangler, som kunne give problemer for borgernes sikkerhed. De centre vil derfor først modtage besøg det efterfølgende år.

Tema for tilsynsbesøget

Sundhedsstyrelsen sender hvert år brev til kommunerne, hvori de gør opmærksom på, hvilket tema der tages udgangspunkt i på det næste års tilsynsbesøg. Dette vil herefter indgå i den samlede vurdering af centeret.

Rapporter

Efter tilsynsbesøget udarbejder embedslægen en rapport om de sundhedsmæssige forhold på centeret og kommer eventuelt med anbefalinger til forbedringer.

Nedenfor ses embedslægens rapporter for 2014.

Rapport Dalby Ældrecenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport Søndervang (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport Plejeboligerne Tycho Brahes Vej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Nedenfor ses embedslægens rapporter for 2015.

Rapport Plejeboligerne Tycho Brahes Vej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Behandles i Social- og Sundhedsudvalget

Når årets tilsynsbesøg er foretaget, udarbejder Sundhedsstyrelsen (ved embedslægeinstitutionen) en årsrapport, der, sammen med alle rapporter fra centrene, forelægges til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Faxe Kommune er driftansvarlig myndighed, og det er derfor kommunens ansvar at følge op på embedsinstitutionens tilsynsrapporter og føre kontrol med, at plejecentrene følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget.

Relevant lovgivning

  • Sundhedsloven § 219.
  • Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder nr. 10334 af 20/12/2007.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16.
  • Serviceloven § 151.