Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserEndelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 500-80 Haslev midtby

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 500-80 Haslev midtby

Faxe Byråd har den 14. september 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 500-80 for Haslev midtby endeligt. Planerne er offentliggjort onsdag d. 27. september.

Planernes indhold

formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er, at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og mangfoldigt området med boliger, butikker, grønne områder, erhverv, byliv og stationsbyatmosfære. Det er formålet at forny, modernisere og ensrette planlægningen for området og erstatte ældre utidssvarende lokalplaner med lokalplan 500-80. Der ud over skal det være lettere at etablere og drive virksomhed i området og områdets kulturarvsværdier skal sikres.

Planerne blev vedtaget med mindre ændringer til de offentliggjorte forslag, ændringerne fremgår af hvidbogen, som kan ses på http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-14-09-2017-referat punkt 181.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 1 her

Du kan se lokalplanen 500-80 Haslev midtby her

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, men mindre kommunene giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Enhever med retlig interesse i kommunens afgørelse kan klage over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planloven § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen som du finder på http://www.nmkn.dk, ved at logge på med dit NEM-ID på http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betale rgebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klagportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62 indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser som forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.