Du er her: ForsideByggeri og anlægByggeri erhvervErhvervsbyggeri

Erhvervsbyggeri

Erhvervs- & Etageboliger

Byggearbejdet skal udføres efter bestemmelserne i Bygningsreglementet.

Du skal have en byggetilladelse af os, før du begynder at bygge:

  • Etageboligbebyggelse
  • Større industri- og lagerbygninger
  • Hoteller
  • Skoler
  • Daginstitutioner
  • Komplekse avls- og driftsbygninger.
  • Byggeri der ikke kan kategoriseres i øvrige kategorier.

Erhvervs- og etageboliger skal opfylde bestemmerlserne i Bygningsreglemenet.
Reglerne for erhvervsbyggeri er teknisk omfattende og vanskeligt tilgængeligt for ikke-fagfolk. Derfor vil det almindeligvis kræve, at du får bistand fra professionelle rådgivere, medmindre der er tale om små om- og tilbygninger.

Der skal udarbejdes en brandteknisk dokumentation for bygningens udformning og grundlaget for de valgte brandsikkerhedstiltag  jf. Bygningsreglementet.

Inden du søger om byggetilladelse, skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge. Bestemmelser i eventuelle byplanvedtægter og lokalplaner skal overholdes. Du skal fremsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

En ansøgning om byggetilladelse skal være skriftlig og skal indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer og være underskrevet af ejeren.
Du kan ansøge via www.bygogmiljoe.dk

Byggearbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet en byggetilladelse. Når den er givet, vil du blive opkrævet et byggesagsgebyr.

Der regnes gebyr efter medgået tid. Timesatsen er i 2016: 611,00 kr./t.

Såfremt der gives afslag vil kommunen også opkræve gebyr for sagsbehandlingen.

Byggetilladelsen gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år.

Når byggearbejdet er slut, skal du færdigmelde byggeriet.
Du anmelder påbegyndelsen og færdigmeldt byggeri via www.bygogmiljoe.dk
Vi vil derefter udstede en ibrugtagningstilladelse. Byggerier i denne kategori må ikke tages i brug før kommunen har meddelt ibrugtagningstilladelse.

Herefter vil byggeriet blive registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret).
Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.