Du er her: ForsideTrafik & VejePrivate fællesvejeEtablering af ny privat fællesvej

Etablering af ny privat fællesvej

Er du i gang med at udstykke din ejendom eller ønsker du blot at etablere ny privat fællesvej, er der en del du skal sørge for

Nye private fællesveje i byområder må ikke udlægges i matriklen eller anlægges før kommunen har givet tilladelse til dette.

Ved behandling af sagen skal kommunen navnlig sikre flg.:

 • at udlægget er i overenstemmelse med foreliggende planmæssige dispositioner
 • at vejen på hensigtsmæssig måde indgår i det øvrige system af offentlige veje og private fællesveje
 • at der tilvejebringes hensigtsmæssige vejforhold, og at der skabes mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af den pågældende ejendom og omliggende arealer
 • at der sikres de nødvendige arealer til holdende og parkerede motorkøretøjer
 • at antalle af sidevejsindmundinger i veje med gennemgående færdsel begrænses mest muligt
 • at direkte adgang fra udstykkede parceller til veje med gennemgående færdsels begrænses mest muligt
 • at vandafledning og fremføring af forsyningsledninger kan foregå på hensigtsmæssig måde
 • at der sikres oversigt ved vejsving og vejkryds på den udlagte vej eller ved vejens overkørsel eller tilslutning til bestående veje, om nødvendigt med servitut.

Udlægges der nye private fællesveje i områder uden lokalplan, bliver sagen sendt i høring hos de berørte parter og tilgrænsende grundejere, ligesom sagen skal behandles politisk før beslutning kan træffes.
Det anbefales derfor, at der ansøges i god tid, da høring skal foretages over en periode på  mindst 6 uger og der herefter skal afventes næste ledige politiske møde.

Er udlægget på forhånd godkendt ved enten lokalplan eller anden udstykningssag, skal der blot søges om tilladelse til anlæg af den private fællesvej. Denne kræver ikke høring eller politisk behandling og kan gennemføres lidt hurtigere.

Hvad koster det?

Det er gratis at søge om tilladelse til udlæg og anlæg af privat fællesvej, men vejens grundejer eller den med interesse i spørgsmålet, betaler selv for de matrikulære ændringer og anlæg af vejen.

Vi anbefaler at få en rådgiver til at hjælpe med at udarbejde ansøgningen, da der er en del tekniske krav til bl.a. tegningerne.

Ansøgning

Skriv en kort ansøgning, som også indeholder informationer om dem som får vejret til vejen.

Til ansøgningen skal vi bruge flg. tegninger, i målestoksforhold 1:200 eller 1:500:

 • Plantegning med koter, vej- og stibrønde, belysning samt vej- og stiudformning - herunder en beskrivelse af hvor der skabes adgang fra nærliggende vej og hvordan denne udformes
 • Tvær- og længdeprofiler indeholdende mål på vejbredde samt mål på evt. vendeplads
 • Belægningsplan med vejafmærkning og skilte. Der må ikke være andet på denne plan.

Hvis det på forhånd vides hvor parcellerne får adgang til vejen, må dette også gerne fremgå af planerne. Såfremt det ikke fremgår, skal der efterfølgende for hver enkelt parcel fremsendes ansøgning om adgang jf. Lov om private fællesveje § 62.

Ansøgningen sendes til trafik@faxekommune.dk.

Vi igangsætter ikke behandling af sagen, før alle tegninger er modtaget fyldestgørende.