Du er her: ForsideBolig og byggeriFacadeprisFacadepris - Retningslinier

Facadepris - Retningslinier

Retningslinier for præmiering af godt og smukt byggeri- og anlægsarbejde i Faxe Kommune

Stk. 1

Teknik- og Miljøudvalget ønsker ved præmiering at påskønne borgere, virksomheder og organisationer for gode og smukke bygge- og anlægsarbejder, som bidrager til forskønnelse af kommunens byer og landområder. Sådanne initiativer kan derved fremhæves som eksempler til efterfølgelse.

Stk. 2

Teknik- og Miljøudvalget kan på eget initiativ, eller efter indstilling fra borgere, en gang om året uddele en facadepris som belønning for indsats omfattet af stk. 3.

Stk. 3

Teknik- og Miljøudvalget kan med prisen påskønne:

  1. Gode og smukke nybygninger, herunder bygningens indpasning i omgivelserne.
  1. God og smuk ombygning eller større og mindre istandsættelse af bygninger, dog ikke almindelig vedligehold.
  1. Andre bygge- eller anlægsprojekter som bidrager til kommunens for­skønnelse, fx park-, sports-, bro- og haveanlæg, god landskabspleje, naturgenopretning, anlæg af natur­områder etc.

De under pkt. A og B nævnte bygninger kan være såvel boliger som byggeri til erhverv, institutioner mv. i privat eller offentligt eje.

Stk. 4

Facadeprisen kan kun gives til projekter der er synlige for offentligheden. 

Stk. 5

Præmie kan uddeles for arbejder afsluttet i det foregående år.

Hvis det et år skønnes, at ingen af de i stk. 3 nævnte arbejder anses for egnede til præmiering, uddeles ingen præmie.

Stk. 6

Indkaldelse af forslag sker ved gennem annoncering at opfordre offentlighe­den til at bidrage med forslag.

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget kan tillige fremsætte forslag til præmiering

Udvalgets bedømmelse af de i stk. 3 nævnte arbejder sker på grundlag af tegningsmateriale, hvis sådant foreligger. For stk. 3, litra B’s og C’s ved­kommende suppleret med fotografier af bygningens eller anlæggets udseende før og efter om­bygningen / istandsættelsen hhv. etable­ringen. Endelig foretages besigtigelse af samtlige indstillede projekter.

Stk. 7

Prisbelønningen er et beløb på 5.000 kr. samt et facadeskilt til at opsætte på stedet.