Specialpædagogisk Team

Billede af børn der holder i hånd
Det Specialpædagogiske Teams primære funktion er at varetage specialpædagogiske opgaver for børn og unge i dagtilbud.

Faktaboks

Vidste du at:
 • Specialpædagogisk Team tilbyder Pædagogiske Udviklingsforløb (PUF) til dagtinstitutioner og skoler?
 • Specialpædagogisk Team har 2 skærmede grupper placeret i 2 daginstitutioner alle for børn med særlige behov?

Profil

Vi skaber inkluderende fællesskaber baseret på trivsel og udvikling for børn og unge, med udgangspunkt i at alle, på trods af vilkår, har ret til et godt liv med mulighed for at udleve sine interesser, kompetencer og hjertesager.

Det Specialpædagogiske Teams primære funktion er at varetage specialpædagogiske opgaver for børn og unge i dagtilbud.

Vi er fagligt optagede af at skabe inkluderende fællesskaber baseret på trivsel og udvikling for børn og unge, med udgangspunkt i at alle, på trods af vilkår, har ret til et godt liv med mulighed for at udleve sine interesser, kompetencer og hjertesager.

Det Specialpædagogiske Team tilbyder overordnet fire opgavemodeller:

 • PUF (pædagogisk udviklingsforløb med udgangspunkt i den daglige pædagogisk praksis, samtidig er der fokus på at kortlægge barnets muligheder, fremfor dets mangler, for at fremme og støtte barnets trivsel og udvikling).
 • Skærmet gruppe (det Specialpædagogiske Team har tre skærmede grupper placeret i tre daginstitutioner alle for børn med særlige behov).
 • Alle opgaver tager udgangspunkt i et opstartsmøde mellem det Specialpædagogiske Team og institution, på mødet aftales forløbet i forhold til pædagogiske mål og evaluering af forløbet.

Det Specialpædagogiske Teams arbejde tilrettelægges således, at der i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere, herunder, daginstitutioner og Distriktsteam, etableres det bedst mulige tilbud til børn i udsatte positioner.

Værdigrundlag (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Pædagogisk Udviklingsforløb (PUF)

PUF flytter fokus  fra barnet og anlægger en systemisk forståelsesramme, og derved øges det pædagogiske råderum. Ved at flytte fokus skabes nye muligheder for den pædagogiske intervention/muligheder. Dvs vi har fokus på relationen og barnets påvirkninger fra miljøet og barnets reaktioner på påvirkninger.

Skærmede grupper Skærmede grupper

At tænke systemisk vil sige, at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Det er ud fra denne præmis at PUF-forløbet tager sit afsæt.

Hovedfokus for PUF er at skabe inklusion og udvikling af meningsfulde inkluderende fællesskaber, med henblik på at befordre accept, respekt og lige muligheder. Derfor arbejdes der ikke udelukkende med det enkelte barn, men også med de mange kontekster som barnet indgår i. Det handler om at sikre at alle bliver aktive aktører med mulighed for udvikling og udfoldelse.

Der vil ligeledes være fokus på at kortlægge barnets muligheder fremfor dets mangler, for at fremme og understøtte barnets trivsel og udvikling.

Kommunikation mellem PUF-vejlederen og  daginstitutionspersonalet foregår på følgende måder:

 • Logbog: Logbogen føres af PUF-vejlederen, der skrives et dagligt indlæg, som indeholder følgende: Generel beskrivelse, observationer, opmærksomheder og anbefalinger. Loggen sendes via mail til involverede medarbejdere fra institution.
 • Mundtlig tilbagemelding: Den mundtlige tilbagemelding afgives af PUF-vejlederen til en relevant medarbejder fra institutionen.
 • Møder: Under PUF-forløbet afholdes følgende møder:
 1. Opstartsmøde mellem PUF-vejleder og de involverede medarbejdere fra institutionen,
 2. Samarbejdsmøder. PUF-forløbet afsluttes med en tilbagemelding fra PUF-vejleder til involveret daginstitutionspersonale.
 3. Afsluttende møde, tilbagemelding og evaluering.

Anvendte arbejdsmetoder:

 • Deltagerobservation* af barnet og/ eller børnegruppen.
 • Interview og samtale med daginstitutionspersonale og andre relevante voksne.
 • Interaktion med barnet eller børnegruppen igennem leg, samvær og aktivitet.
 • Udarbejdelse af handleplan med udviklingsmål for det enkelte barn.
 • Video-analyse.

* Deltagerobservation: observatøren deltager i større eller mindre grad i aktiviteten i den gruppe der observeres.

Ansøgning om PUF

Ansøgning om PUF kan ske via Kompetencehjulet eller ved henvendelse til hellepe@faxekommune.dk

Marte Meo Uddannelse Marte Meo

Skærmede Grupper

Det Specialpædagogiske Team har 3 skærmede grupper placeret i 3 daginstitutioner alle for børn med særlige behov.

ICDP ICDP

En skærmet gruppe er et småt og mere struktureret institutionsmiljø, der her i Faxe Kommune er blevet oprettet som en målrettet indsats mod børn i udsatte positioner, og til børn, som har behov for en særlig individuel opmærksomhed for at de kan trives, lære og udvikle sig. De skærmede grupper har faciliteter, der muliggør motorisk træning, materialer, ro og rum til fordybelse til målrettet støtte og træning af det enkelte barn. Der søges at skabes en vekselvirkning mellem den individuelle træning i grupperummet og den stue i huset, som det enkelte barn er tilknyttet med inklusion for øje. Der er til de skærmede grupper tilknyttet specialpædagoger, der har erfaring og speciel uddannelse i at arbejde med børn med særlige udfordringer samt tilknyttet faglig ekspertise fra PPR og mulighed for tilkøb af fx fysioterapeut.

Påfuglen

Den skærmede gruppe i Faxe Kommunes sydøstlige hjørne hedder Påfuglen, og er beliggende i Børnehuset Mælkevejen, en 0-6 års institution med fantastiske fysiske rammer ude som inde. Der er  pt. indmeldt 80 børnehavebørn og 22 vuggestuebørn.

Påfuglen er normeret til 6 børn, der er pt. indskrevet 3 børn, og til gruppen tilknyttet 3 specialpædagoger, der derudover har opgaver andet sted eller er deltidsansatte. De to yngste børn er tilknyttet samme vuggestuegruppe, det ældste barn en børnehavegruppe. Alle børnene ”pendler” mellem Påfuglen og deres stue sammen med en specialpædagog i løbet af dagen, ud fra en vurdering af barnets dagsform, aktivitetstilbud på stuen og med udgangspunkt i, hvad der skaber sammenhæng og oplevelse af tilhørsforhold/samhørighed for barnet. Alle børnene spiser pt. madpakker på deres stuer, og er de fleste dage med i aktiviteter om formiddagen. 

I ydertidspunkterne, dvs. før kl. 8 og efter 16, er børnene uden specialpædagog på deres stuer.

Børnene har hver især deres primærspecialpædagog, der varetager forældresamarbejde, samarbejde med barnets stue/primærstuepædagogen, udarbejder handleplaner/statusrapporter og dagen igennem støtter barnet i at indgå på dets stue eller i aktiviteter/træning på Påfuglen. Vi har naturligvis et fælles ansvar over for alle børn, og forsøger skemamæssigt at ”dække” hinandens børn ind.

I den skærmede gruppe Påfuglen har vi mulighed for netop at yde vores sårbare børn en intensiv indsats i forhold til deres udfordringer i et specialiseret læringsmiljø:

Vi har mulighed for at skærme de enkelte børn fra et stort institutionsmiljø, og i stedet tilbyde et lille struktureret miljø med få og faste voksne, hvor mængden af stimuli kan justeres i forhold til deres dagsform. Vi kan opbygge en tæt relation til vores børn, og være betydningsfulde voksne, og herigennem støtte dem i at modnes følelsesmæssigt og på sigt blive mere robuste. Ligeledes er det muligt at støtte vores børn i at indgå i socialt samspil med helt få børn ad gangen i et lille forum, som er befordrende for at de kan indgå socialt i de større grupper.

Vi har gode fysiske rammer, og laver dagligt motorisk træning. Vi laver dagligt mund-motoriske øvelser/lege, sprogstimulering via spil, sprogkufferter, Ipad, sange, rim, billedbøger, hvilket alle børnene deltager og opnår læring i.

Vi laver små førstehåndsoplevelser i nærmiljøet, der både har skov, strand, sted med dyrehold, små stisystemer, og styrker derved kognition, sansesøgning og generel bevidsthed.

Vi bruger piktogrammer (Boardmaker) på tavle til at annoncere rutiner/aktiviteter og derved give børnene en forudsigelighed samt en mulighed for non verbal kommunikation. Vi bruger ligeledes Tegn Til Tale for flere af de betydningsbærende ord for at understøtte den verbale sprogudvikling.

Vi bruger dagligt kontaktbog med 1-2 fotos af nogle af dagens aktiviteter. Ligeledes laver vi mappe med fotos, tegninger, billeder af dyr mv. til det enkelte barn.

Vi har mulighed for at skærme de enkelte børn fra et stort institutionsmiljø, og i stedet tilbyde et lille struktureret miljø med få og faste voksne, hvor mængden af stimuli kan justeres i forhold til deres dagsform. Vi kan opbygge en tæt relation til vores børn, og være betydningsfulde voksne, og herigennem støtte dem i at modnes følelsesmæssigt og på sigt blive mere robuste. Ligeledes er det muligt at støtte vores børn i at indgå i socialt samspil med helt få børn ad gangen i et lille forum, som hjælper dem til at kunne indgå i de større grupper. Se mere hér!

Grønærten

(Lillebo Børnehave) se mere hér!

Skærmet gruppe

(Valmuen) se mere hér!

Ansøgning om Skærmet gruppe

Ansøgning om skærmet gruppe skal ske via Kompetencehjulet


Indstilling til visitation

Indstilling til visitation skal ske via Kompetencehjulet


Personale

Pia Jannie Frydkjær: Leder

Helle Charlotte Pedersen: Teamkoordinator

Annette Thorving Koch: Specialpædagog

Anja Krosstein: Specialpædagog/Pædagogisk vejleder

Anne Salkola: Specialpædagog

Annelise Sofie Sørensen: Specialpædagog

Birgitte Holscher: Specialpædagog

Diana Dalsgaard Jensen: Specialpædagog

Dorthe Graversen: Specialpædagog

Ghita Godtfredsen: Specialpædagog

Lone Kjærulf: Specialpædagog

Marie Jerup: Specialpædagog

Thomas Bøttern: Pædagogisk Vejleder

Trine Bengtsen: Specialpædagog


Kontakt

Specialpædagogisk Team, Tingvej 7, 4690 Haslev

Telefon: 5620 3460

Mail: ppr2@faxekommune.dk