Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturFaxe Vandløbsråd

Faxe Vandløbsråd

Formål

Faxe Vandløbsråd er et dialogforum nedsat af Faxe Kommune.

Vandløbsrådet er et led i kommunens ønske om, at vi ønsker at gøre afstanden kort mellem borgere, politikere og administration samt at løse de kommunale opgaver i dialog med det omgivende samfund i overensstemmelse med de politiske mål.

Vandløbsrådet skal sikre større lokal inddragelse af interessenter, bl.a. i forbindelse med statens vandplanlægning.

Rådet drøfter emner vedrørende vandløb i Faxe Kommune, bl.a.:

- forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne,
- forslag til udpegning af kunstige eller stærkt modificerede vandløb,
- forslag til indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger,
- foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver,
- forslag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer,
- forslag til bekendtgørelse om miljømål,
- forslag til vandområdeplaner,
- planlægning og gennemførelse af restaureringsforanstaltninger,
- vedligeholdelse af vandløb, og
- klimatilpasning.

Medlemmer

Danmarks Naturfredningsforening, DN Faxe, Steffen Flindt, flindt.skovholm@privat.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund/Pionerer i Vandløbspleje (PIV), Søren Jensen, duevej6@mail.dk
Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm, Birgitte Norby, birgittenorby@live.dk
Dansk Skovforening, Flemming Duus Mathiesen, duusma@mail.dk
Danske Kloakmestre, Tom Lisberg Ewers, formand@danskekloakmestre.dk
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland, Poul Petersen, poulp@get2net.dk
Gefion, Kristian Egede Nielsen, kegedenielsen@gmail.com
Haslev Sportsfiskerforening, Stig Dybig, dybig@os.dk
Vandværksforeningen (FVD), Arne Skovby, formand@roennede-vandvaerk.dk
Østdansk Landboforening, Arne Jørgensen, j.skovlund@mail.tele.dk
Øvre Suså Vandløbslaug, Niels Henrik Andersen, videbaeksgaard@post.tele.dk

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af Faxe Vandløbsråd:

1) Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og

3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hver organisation og forening kan deltage med én repræsentant i møderne.

Ønske om medlemskab skal sendes til Faxe Kommune via e-mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk med angivelse af navn og e-mail på ét medlem og eventuelt én suppleant.

Faxe Kommune træffer afgørelse om, hvilke organisationer og foreninger, der kan være medlem af Faxe Vandløbsråd.

Afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb

I 2017 er vandløbsrådets primære opgave at rådgive kommunen i forbindelse med:

- at kommunen skal vurdere, om de vandløb, der indgår i statens forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier, og

- at kommunen skal udvælge vandløb, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om vandløbene opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger, 2. vandplanperiode

I 2014 var vandløbsrådets primære opgave at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger, dvs. foranstaltninger som f.eks. åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer samt udlægning af sten og grus.

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande: Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen. Faxe Vandløbsråd drøftede indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger for alle vandløb beliggende i Faxe Kommune inden for disse oplande.

Arbejdet i Faxe Vandløbsråd var tilpasset og koordineret med arbejdet i vandrådene for Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.

De vandløbsstrækninger og spærringer, som er omfattet af 2. vandplanperiode, kan du se på nedennævnte kort for Faxe Kommune.

Omfattede vandløbsstrækninger og spærringer, 2. vandplanperiode (PDF-fil åbner i nyt vindue)

De omfattede vandløbsstrækninger er i risiko for ikke at kunne opfylde miljømålene ved afslutningen af 2. vandplanperiode i 2021. Derfor skal der udarbejdes forslag til indsatsprogram for forbedring af de fysiske forhold.

Omfattede vandløbsstrækninger kan du se på GIS-kort her. Tænd for tema Vandløb.Risikovurdering 2021.Samlet.

Omfattede spærringer kan du se på GIS-kort her.

Referater, dagsordener og andet materiale

Miljø- og Fødevareudvalget: Gefion-henvendelse

Ministersvar opfølgende, Gefion-henvendelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandråd: mødereferater, rådgivning og særudtalelser

Vandråd Køge Bugt, fællesudtalelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandråd Køge Bugt, særudtalelser (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandråd Smålandsfarvandet, mødereferater og særudtalelser (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandråd Østersøen, mødereferater og særudtalelser (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Vandløbsråd: rådgivning og særudtalelser

Faxe Vandløbsråd, rådgivning og særudtalelser (PDF-fil åbner i nyt vindue)

23. oktober 2017

Referat, 23. oktober 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden, 23. oktober 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ministersvar, Gefion-henvendelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Maildialog, Gisselfeld Kloster (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Forundersøgelse Bråby Krog (PDF-fil åbner i nyt vindue)

28. september 2017

Referat, 28. september 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandrådsopgave 2, kommunens screening (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden, 28. september 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Notat om slyngningsgrad for Gillesbækken (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Miljøstyrelsens svar om delstrækninger m.m. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

5. september 2017

Referat, 5. september 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden, 5. september 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

20. juli 2017

Referat, 20. juli 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden, 20. juli 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Miljøstyrelsens forslag til ny afgrænsning af vandløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Henvendelse om vandløbsvedligeholdelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Nævnsafgørelse, Sorø Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Henvendelse om oplandsråd for Susåen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

10. november 2016

Ikke udarbejdet referat.

Dagsorden, 10. november 2016 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Høringssvar, forslag til vandområdeplaner 2016-2021 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag. Notat om miljømål for vandløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Høringsbrev, udkast til bekendtgørelse om vandråd (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udkast, bekendtgørelse om vandråd (PDF-fil åbner i nyt vindue)

11. juni 2015

Ikke udarbejdet referat.

Dagsorden, 11. juni 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Aalborg-metoden (PDF-fil åbner i nyt vindue)

19. februar 2015

Ikke udarbejdet referat.

Dagsorden, 19. februar 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

4. juni 2014

Referat, 4. juni 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden, 4. juni 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Første udkast til indsatsprogram (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Blåbæk Mølle, forundersøgelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Denderup Sø, forundersøgelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Brev fra Øvre Suså Vandløbslaug (PDF-fil åbner i nyt vindue)

20. maj 2014

Referat, 20. maj 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden, 20. maj 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

24. april 2014

Referat, 24. april 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Præsentation, 24. april 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden, 24. april 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Baggrundsmateriale

Vandmiljø og natur 2015, NOVANA-rapport (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport om virkemidler (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Klimarobuste virkemidler i vandplanerne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Projekt Faxe Ådal (PDF-fil åbner i nyt vindue)