Førtidspension

Hvis du ønsker at vide mere om mulighederne for førtidspension

Betingelserne for at blive tilkendt førtidspension er følgende:

 • Din alder skal være mellem 18-65 år.
 • Du skal have dansk indfødsret - ligesom der er nogle bopælsbetingelser, der skal være opfyldte.
 • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat i et sådan omfang, at du ikke har mulighed for at være/blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde på trods af støtte fra den sociale eller anden lovgivning.

Til afklaring af dette skal du have udarbejdet en såkaldt ressourceprofil. Dette gør du sammen med en sagsbehandler fra Jobcenter Faxe.

En ressourceprofil består af beskrivelse og vurderinger af:

 1. uddannelse,
 2. arbejdsmarkedserfaring,
 3. interesse,
 4. sociale kompetencer,
 5. omstillingsevne,
 6. indlæringsevne,
 7. arbejdsrelevante ønsker,
 8. præstationsforventninger,
 9. arbejdsidentitet,
 10. bolig og økonomi,
 11. sociale netværk og 
 12. helbred.

Hvis konklusionen er, at du ikke kan bringes til selvforsørgelse, vil ressourceprofilen danne grundlag for en indstilling til førtidspension.

Hvis du ønsker vejledning i forhold til tilkendelse af førtidspension, skal du kontakte Jobcenter Faxe.

Udbetaling af førtidspension

Bevilliges du førtidspension, vil du få pensionen udbetalt som en månedlig bagudbetalt ydelse.
Pension er en skattepligtig ydelse. Hvis du er enlig, svarer niveauet til dagpengeniveauet. Hvis du er gift/samlevende udgør niveauet 85 % af dagpengeniveauet.

Pensionen indtægtsreguleres på grundlag af din og din ægtefælles/samlevers indtægt.
Du er velkommen til at kontakte Borgerservice og få nærmere vejledning omkring dette.

Pensionen er en forsørgerydelse - og særydelser efter pensionsloven findes ikke til pensioner, der er bevilliget efter den 1. januar 2003.
Som førtidspensionist har du mulighed for at indbetale til en supplerende arbejdsmarkedspension, der kan komme til udbetaling, når du overgår til folkepension.
Bidraget betales ved, at du indbetaler 1/3 af bidraget og staten betaler 2/3.

Hvis du ønsker at indbetale til ordningen, skal du kontakte Borgerservice for at få udfyldt en tilmeldingsblanket. Vi oplyser gerne nærmere om den supplerende arbejdsmarkedspension, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er en ordning, du kan/vil gøre brug af.

Læs mere om førtidspension ved at klikke her. (nyt vindue)

"Hvilende" førtidspension
Nu kan du gøre din førtidspension "hvilende".
Hvis du modtager førtidspension efter reglerne før 1. januar 2003, kan du have ret til at få din pension gjort hvilende og til at få invaliditetsydelse.
Dette kan have betydning, hvis du ønsker at påtage dig arbejde på trods af din pensionsbevilling.
Hvis din arbejdsindtægt overstiger det dobbelte af førtidspensionens grundbeløb, skal kommunen vurdere, om din pension fortsat skal udbetales, eller om den skal gøres hvilende. Hvis pensionen gøres hvilende, bevilges der samtidig invaliditetsydelse. Hvis arbejdsindtægten ændres eller ophører, vurderer kommunen, om ændringen betyder, at pensionen igen skal udbetales og invaliditetsydelsen bortfalde.

Hvilende pension betyder, at udbetaling af førtidspension stopper. Men udbetalingen vil blive startet op igen, i det tilfælde, at du stopper med at arbejde.

Invaliditetsydelse og hvilende pension
Personer, der den 1. juli 2008 havde hvilende pension uden invaliditetsydelse, kan anmode om at få pensionen gjort hvilende efter ny regler, og dermed få invaliditetsydelse.
Invaliditetsydelsen er et skattefrit beløb, der i 2009 udgør 2.571 kr. pr. måned.

Hvis du vil vide mere om invaliditetsydelse og hvilende pension, kan du kontakte Borgerservice.