Du er her: ForsideByggeri og anlægByggeri erhverv Sagsbehandlingstid og gebyr for byggesager

Sagsbehandlingstid og gebyr for byggesager

I øjeblikket kan sagsbehandlingstiden for byggesager være op til 4 uger.

Sagsbehandlingstiden er den tid som går fra sagen er fuldt oplyst, og eventuelle andre godkendelser er opnået, og til der gives en byggetilladelse.

Den sagsbehandlingstid som ansøger oplever, kan dog være længere end de 4 uger, og længere end det tidsforbrug som vi udregner gebyr efter, da sagsbehandlingstiden, ud over den konkrete tid til behandling og vejledning omkring en byggesag, også kan afhænge af:

  • Hvor lang tid der går fra vi eventuelt har bedt om supplerende oplysninger, til de er modtaget hos Faxe Kommune.
  • Om byggeriet kræver dispensation og sagen derfor skal i høring i 2 uger.
  • Om byggearbejdet kræver forudgående godkendelse efter anden lovgivning (f.eks. dispensation fra lokalplan, skovbyggelinje, landzonetilladelse, VVM, miljøgodkendelse), da det skal være på plads inden der kan meddeles byggetilladelse. Tidsforbruget til behandling inden for disse områder indgår ikke i nedenstående vejledende tidsforbrug.

I Faxe Kommune opkræves gebyr efter den tid som er brugt på byggesagsbehandling af den enkelte sag

Fra 1. januar 2015 kan gebyret blive opkrævet i to rater. Første rate ved udstedelse af byggetilladelse og anden rate ved endelig færdigmelding/ibrugtagning.

Vejledende tidsforbrug fordelt på typer af sager:

Carporte/overdækninger/udhuse o.l. ca. 4-6 timer  
Midlertidig anvendelse/opstilling ca. 2-5 timer
Nye enfamiliehuse ca. 8-10 timer
Til/ombygning ca. 7-9 timer
Udestuer ca. 5-7 timer
Nedrivninger ca. 4-6 timer
Driftsbygninger ca. 8-10 timer
Solceller ca. 3-5 timer
Vindmøller/master ca. 5-7 timer
Silo ca. 6-8 timer
Erhverv om/tilbygning ca. 8-10 timer
Nye kontor/lagerbygninger ca. 10-12 timer
Erhverv, store erhvervssager ca. 50-65 timer

Gebyret pr. time til byggesagsbehandling er i 2018 kr. 635,-

Tidsforbruget for byggesagsbehandling omfatter bl.a. forhåndsdialog, sagsbehandling efter bygningsreglementet, løbende korrespondance om evt. manglende oplysninger, fremsendelse af breve om nabohøring i forbindelse med dispensationer, telefonisk vejledning i forbindelse med sagen, eventuel nødvendig brandteknisk vejledning, indberetning til BBR og administrative opgaver i forhold til den enkelte sag.

Ved afslag opkræves der også gebyr, afhængig af sagens type og omfang.