Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederVirksomhederGodkendelsespligtige virksomheder

Godkendelsespligtige virksomheder

En godkendelsespligtig virksomhed er en virksomhed, der ved etablering, samt ved udvidelse og ændringer, skal have en miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse meddeles af kommunen og i nogle tilfælde af Miljøstyrelsen. En miljøgodkendelse er kommunens/Miljøstyrelsens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet.

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?

Godkendelsespligten omfatter de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er optaget på listerne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Hvis der på en godkendelsespligtig virksomhed herudover udføres en eller flere biaktiviteter, der ikke er omfattet af bilag 1 eller 2, er alle forurenende aktiviteter omfattet af godkendelsespligten.

Hvis det på en virksomhed kun er biaktiviteten, der er omfattet af bilag 1 eller 2, er det kun biaktiviteten samt de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, der er omfattet af godkendelsespligten.

Læs mere om godkendelsespligt i Miljøstyrelsen vejeldning her

Hvornår skal du søge miljøgodkendelse?

En godkendelsespligtig virksomhed, anlæg, indretning eller aktivitet, må ikke etableres eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse.

Dette gælder også for udvidelser og ændringer, der kan give anledning til øget forurening, herunder øget affaldsfrembringelse. Bestemmelsen gælder både for bygningsmæssige og for driftsmæssige ændringer, f. eks. også for udvidelse af driftstiden.

Hvordan søger du en miljøgodkendelse?

Inden du går i gang med ansøgningen, er det en god idé, at kontakte kommunen, for en afklaring af hvilket listepunkt i bilag 1 eller 2 virksomheden er omfattet, samt en afklaring af evt. planmæssige og miljømæssige spørgsmål.

Fra 1. januar 2016 skal der ansøges om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Send en ansøgning gennem Byg og Miljø her

I Byg og Miljø vil du blive guidet igennem hvilke oplysninger, som ansøgningen m.v. skal indeholde. Systemet er sat op således, at du når du har valgt listepunkt, kun skal afgive oplysninger, der er relevant for den type virksomhed eller aktivitet.

Se Miljøstyrelsens trin for trin guide til Byg og Miljø her

Kan man få tilladelse til at påbegynde bygge-og anlægsarbejdet?

Hvis en virksomhed ønsker at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før der forelægger en miljøgodkendelse, kan gokendelsesmyndigheden i særlige tilfælde give en tilladelse, hvis anlægget er i overensstemmelse med lokalplan eller byplanvedtægt, og der i øvrigt forventes at kunne meddeles miljøgodkendelse.

Der skal i så tilfælde indsendes en særskilt ansøgning om, at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet.

Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.

Hvad indeholder en miljøgodkendelse?

Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse, en miljøteknisk vurdering samt vilkår for, hvordan virksomheden skal indrettes og drives.

Den miljøtekniske beskrivelse er som udgangspunkt baseret på en virksomheds ansøgning, mens den miljøtekniske vurdering, er kommunens eller Miljøstyrelsens vurdering af virksomhedens aktiviteter, indretning og drift, samt de foranstaltninger, der er foretaget, for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening.

For nogle listepunkter er der udarbejdet standardvilkår. Standardvilkårene fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, og vil blive oplyst i forbindelse med ansøgningsprocessen gennem Byg og Miljø.

Særligt for maskinværksteder over 1.000 m2

Maskinværksteder der har et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, er pr. 1. januar 2016 reguleret af den maskinværkstedsbekendtgørelse i stedet for godkendelsesbekendtgørelsen. De nye regler betyder at maskinværkstederne, før de etableres, udvider eller ændrer produktionen, ikke længere skal have en miljøgodkendelse.

Fremover skal de via Byg og Miljø anmelde etableringen, udvidelsen eller ændringen til kommunen. I anmeldelsen skal maskinværkstedet redegøre for, at de lever op til reglerne i bekendtgørelsen.

Send en anmeldelse gennem Byg og Miljø her

Hvis dit maskinværksted allerede har miljøgodkendelse, vil den fortsat være gældende, indtil du foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening, eller hvis kommunen vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere er dækkende for virksomhedens aktivitet.

Skal virksomheden også have en spildevandstilladelse?

Hvis der fra en ny virksomhed skal udledes processpildevand, dvs. andet spildevand end overfladevand og sanitært spildevand, skal virksomheden også søge om spildevandstilladelse. Spildevandstilladelsen kan med fordel søges samtidig med miljøgodkendelsen og gennem Byg og Miljø.

I forbindelse med udvidelse eller ændring af en eksisterende virksomhed, skal der søges om tillæg til spildevandstilladelsen, hvis ændringen eller udvidelsen medfører en væsentlig ændring i mængde eller sammensætning af spildevandet.

Læs mere om spildevand fra virksomheder her