Hjælpemidler

Rollator
Visitation Pleje – Hjælpemiddelteamet foretager sagsbehandling og tilbyder råd og vejledning vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer til alle borgere i Faxe Kommune.

Du kan få støtte til hjælpemidler efter servicelovens § 112:

Hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom og hvis hjælpemidlet:
• i væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne
• er nødvendig for, at du kan udøve et erhverv
• i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet

Du kan få støtte til forbrugsgoder efter servicelovens § 113:

Hvis du opfylder de samme kriterier som ovenstående ved bevilling efter servicelovens § 112. Hjælpen ydes som et økonomisk tilskud til maksimalt 50 % af et almindeligt standardprodukt.
Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe.

Reglerne for tildeling af hjælpemidler og tilskud til forbrugsgoder kan du finde i Hjælpemiddelbekendtgørelsen (åbner i nyt vindue).

Du kan få støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder efter servicelovens §113 b

Du kan søge om støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode, hvis du har en midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kræver dog, at produktet i væsentlig grad:

  • Kan afhjælpe følger af din nedsatte funktionsevne
  • Kan lette dagligdagen i dit hjem
  • Er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du kan få støtte til boligændringer efter servicelovens § 116, stk. 1:

Hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom, og hvis indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Frit valg af leverandør

Ved bevilling efter § 112 eller § 116 kan du selv vælge anden leverandør end den, kommunen har valgt, såfremt du selv betaler merudgiften til denne leverandør. Ved bevilling vil den sagsbehandlende terapeut give dig yderligere oplysninger om ordningen.

Hjælpemidler efter behov

Visitation Pleje – Hjælpemiddelteamet  foretager en individuel vurdering af din funktionsevne og behov og træffer derudfra afgørelse om, hvilke hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer, der kan bevilges.

Hjælpemidlerne udlånes gratis og kan lånes så længe, der er et behov.

Har du brug for hjælpemidler midlertidig grundet akut skade eller planlagt operation, skal du henvende dig på det sygehus du er henvist til/fra.  De er ansvarlige for hjælpermidler der er til midlertidigt brug.

Boligændringer er gratis, dog kan der ved større boligombygninger blive tale om, at kommunen optager pant i ejerbolig.

Praktiske oplysninger

Du vil som hovedregel få svar på din henvendelse i løbet af 14 dage.

Klagemulighed

Får du afslag, kan du klage over afgørelsen inden fire uger efter afgørelsen er modtaget. Ved klage skal henvendelse ske skriftligt eller mundtligt til Faxe Kommune, Center for Sundhed &  Pleje, Visitation Pleje, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Fastholdes afslaget, sendes afgørelsen til Ankestyrelsen, hvor der tages endelig stilling til afgørelsen.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte

Visitation Pleje – Hjælpemiddelteamet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tlf. 5620 3420
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00