Husdyrgodkendelser

Information og skemaer til husdyrgodkendelse

Den 1. januar 2007 trådte lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i kraft.
Loven betyder, at der er kommet nye regler og metoder for ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold og pelsdyrfarme.
Eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker ændringer eller udvidelser, er ikke omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og vil derfor fortsat blive reguleret efter miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser samt eventuelle planlovsafgørelser såsom amtslige VVM-screeningsafgørelser. Dog skal allerede miljøgodkendte husdyrbrug revurderes efter den nye lov, når deres retsbeskyttelse udløber.

Kvæg på Feddet, 2012 - foto: Anette Munck Kvæg på Feddet, 2012 - foto: Anette Munck

Ifølge lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal der ved etablering, ændring eller udvidelse af dyrehold fra 15 til og med 75 dyreenheder (DE) ansøges om miljøtilladelse, mens der til dyrehold over 75 DE, der ønskes etableret, ændret eller udvidet, skal ansøges om miljøgodkendelse.

Der skal også søges tilladelse til ændring af udspredningsarealer, selvom dyreholdet ikke ændres, ligesom der skal søges om miljøgodkendelse til udspredning af husdyrgødning på arealer, der ikke er omfattet af en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, eller hvis der afsættes husdyrgødning til markarealer hos tredjemand.

Ansøgning om miljøtilladelse
Skemaet som er baseret på 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold skal udfyldes og sendes til kommunen. På baggrund af ansøgningen vurderer kommunen, om der kan gives tilladelse, eventuelt på vilkår, til det ansøgte. Den endelige miljøtilladelse annonceres offentligt, og den kan i 4 uger herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansøgningsskema Husdyrbrug med højst 75 dyreenheder (DE) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Fjerkræregulativ (PDF-fil åbner i nyt vindue)