Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAktuelle høringerIndkaldelse af idéer før planlægning for tre solcelleparker øst for Haslev

Indkaldelse af idéer før planlægning for tre solcelleparker øst for Haslev

Placering af de tre solcelleparker (skrå skravering)

Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for solcelleparker på tre lokaliteter nordøst for Haslev. Igangsættelsen sker på baggrund af en konkret ansøgning fra Bregentved Gods. Projektet forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og lokalplan for hver af de tre lokaliteter. På mødet den 23. januar 2018 godkendte byrådet, at planarbejdet igangsættes. http://www.faxekommune.dk/sag/plan-kulturudvalget-23-01-2018-referat

Solcelleparkernes placering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Indholdet i den nye planlægning
Planområdet er opdelt i tre lokaliteter og omfatter et areal på ca. 185 ha. De tre lokaliteter er henholdsvis på 83 ha, 32 ha og 69,5 ha store og er beliggende nord for Freerslev, øst for Høsten Torp samt syd for Langesnave. Der udarbejdes på den baggrund 3 individuelle kommuneplantillæg og 3 individuelle lokalplaner.

Forslag til de tre kommuneplantillæg vil udlægge de tre områder til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg.

De tre lokalplanforslag vil sikre, områdets indretning, herunder bl.a. placering, omfang og udformning af solcelleanlægget, transformerstation samt vejadgang og afskærmende beplantningsbælter.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. Du kan blandt andet indsende idéer og forslag til områdernes afgrænsning, anlæggenes udformning, beplantning mv.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 26. februar 2018. Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af de tre kommuneplantillæg, og tre lokalplaner, kan der etableres solcelleparker i områderne.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til planlægger Mikael Saugstrup Nielsen på tlf.: 5620 3751 eller e-mail plan2@faxekommune.dk.