Indkøb

Faxe Kommunes indkøbspolitik.

Faxe Kommunes indkøbspolitik tager udgangspunkt i ledelsesgrundlagets værdier og målsætninger og har til formål at sikre bedst mulig udnyttelse af kommunens ressourcer.
Dette gøres ved at vælge de økonomisk mest fordelagtige tilbud, således at der skabes mulighed for fastholdelse af kommunens serviceniveau og råderum for politiske prioriteringer.
Samordning og koordinering sker med udgangspunkt og med hensyntagende til det decentrale indkøbssystem og behov.
Indkøbspolitikken omfatter al kommunal virksomhed i Faxe Kommune og gælder for samtlige kommunale indkøb af varer, service- og tjenesteydelser. Dog med undtagelse af bygge- og anlæg.
Indkøbsdisponering foretages som hovedregel decentralt. De enkelte fagområder foretager således selv indkøb og er ansvarlige for, at disse indkøb sker i overensstemmelse med kommunens Indkøbspolitik.

Alle der foretager indkøb for kommunen, skal respektere kommunens Indkøbspolitik, indkøbsaftaler og indkøbssystem.
I bestræbelserne på at indgå de bedst mulige indkøbsbetingelser, og dermed reducere udgifterne til indkøb mest muligt, skal det sikres at:

 • Faxe Kommune optræder som én kunde, og der indgås aftaler gældende for hele kommunen med henblik på at opnå stordriftsfordele.
 • De indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske
 • Antallet at leverandører inden for de enkelte indkøbsaftaleområder skal som udgangspunkt reduceres, ligesom der indenfor de enkelte produktgrupper bør ske en standardisering på tværs af kommunen.

Dette betyder

 • at det enkelte fagområde har ansvaret for, at de centralt indgået indkøbsaftaler altid benyttes.
 • at det enkelte fagområde har det fulde ansvar for, at fagområdets indkøb sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
 • at de enkelte fagområder skal bidrage positivt til en proces- og økonomieffektivisering af indkøb i kommunen.

I praksis vil indkøbspolitikken blive udmøntet ved at der etableres en fælles indkøbsenhed som via koordinering på tværs af kommunen, indgår fordelagtige og lovmedholdelige aftaler, der sikre at fagområderne får mest muligt for deres penge.

Leverandørpolitik

Enhver tilbudsgiver og leverandør til Faxe Kommune skal behandles med baggrund i lighed, saglighed og habilitet.
Ingen leverandør må holdes ude fra at afgive tilbud til Faxe Kommune ud fra krav, der ikke er saglige.
Faxe Kommune placerer gerne sine indkøb lokalt, hvis det kan ske på konkurrencedygtige og lovmedholdelige vilkår.
Faxe Kommune forventer at leverandørerne lever op til gældende love og internationale konventioner omkring arbejdsmiljø og social ansvarlighed samt at leverandøren sikrer sig, at underleverandørerne overholder samme forpligtelser.
Faxe Kommune handler gerne lokalt, såfremt det sker på lovmedholdelige og konkurrencedygtige vilkår.

Klima og Miljø

Faxe kommune vil arbejde for at nedsætte klima- og miljøbelastninger ved:

 • At bidrage til et lavere energi- og CO2-forbrug for kommunen som virksomhed
 • At fremme markedet for mere klima- og miljøvenlige produkter, tjenesteydelser og teknologier
 • At klima- og miljøgevinsten står i et rimeligt forhold til den økonomiske investering
 • At være et godt eksempel til efterfølgelse for det øvrige samfund
 • At være på forkant med lovgivningen
 • At indgå i dialog på tværs af afdelinger for derved at varetage fælles hensyn

Implementering, drift og udvikling

For at sikre en udmøntning af indkøbspolitikken samt en løbende opfølgning og fokus på indkøbsområdet, udarbejder indkøbsenheden:

 • En indkøbsstrategi
 • En plan over indsatsområder (udbudsplan)
 • En årsrapport

Derudover vil indkøbsenheden

 • skabe løbende dialog mellem fagområdernes indkøbere og herigennem opnå et tværgående samarbejde om udbud og indkøb
 • løbende indsamle data på de faktiske indkøb, udbud og målinger på aftaler
 • sikrer brugerinddragelse ved at nedsætte ad hoc brugergrupper i forbindelse med udbudsforretninger

Indkøbsenheden har sammen med fagområderne ansvaret for at tænke de administrative og kvalitative gevinster ind i den fremtidige planlægning af indkøb og udbud.