Du er her: ForsidePolitikker og strategierErhvervInkluderende beskæftigelsespolitik

Inkluderende beskæftigelsespolitik

Den tværgående politik for inkluderende beskæftigelse har en vision om at udbrede troen på, at alle kan bidrage til fællesskab, udvikling og fremtidssikring af arbejdsstyrken i Faxe Kommune.

Indledning
Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen for inklusion på arbejdsmarkedet.

Samtidig er der en gruppe udsatte borgere på beskæftigelsesområdet, der ikke umiddelbart er i stand til at indgå på arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse, fordi de har problemer udover ledighed.

Der er derfor både fra centralt og decentralt hold et støt stigende fokus på at nytænke de beskæftigelsestilbud, der tilbydes disse to grupper – med afsæt i hhv. serviceloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I bemærkningerne til serviceloven lægges således op til mere virksomhedsrettede løsninger i form af beskyttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. På samme måde er det meldt ud fra Beskæftigelsesregionen, at kommunerne skal styrke brugen af virksomhedsrettede løsninger samt en aktiv og tidlig indsats også over for de ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet.

Om end borgerne fra de to ressortområder er forskellige, er udgangspunktet for denne politik, at skabe mulighed for at udvikle beskæftigelsestilbud – både beskyttede og arbejdsmarkedsrettede – der vil kunne have positiv effekt for begge borgergrupper.

Politikkens sigte er derfor, at udviske de traditionelle skel mellem beskæftigelses- og omsorgsområdet i det omfang det vil gavne den enkelte borger. Fx ville en borger med handicap, som for nuværende er i beskyttet beskæftigelse med den rette hjælp kunne blive inkluderet i arbejdet på en almindelig arbejdsplads, og måske kunne en kontanthjælpsmodtager med psykisk lidelse eller misbrug have glæde af i en periode at få den tryghed og de faste rammer, som principperne bag et beskyttet tilbud giver.

Målgruppen rummer den svageste gruppe borgere på beskæftigelsesområdet og de mest velfungerende på omsorgsområdet.

Formål
Politikkens formål er at skabe grobund for meningsfuld og udviklende beskæftigelse for målgruppens borgere. Endvidere skal politikken danne en ramme inden for hvilken de to fagligheder (beskæftigelse og omsorg) får mulighed for at komplementere hinanden. På den måde skabes optimale forhold for borgere, arbejdsmarked og forvaltninger.

Målgruppe
Politikkens omdrejningspunkt er borgere primært i aldersgruppen 15-65 med funktionsnedsættelser af betydning for deres arbejdsevne, som kan gøre dem socialt udsatte. Det drejer sig om den gruppe borgere på beskæftigelsesområdet, der er længst fra
arbejdsmarkedet og de mest velfungerende på omsorgsområdet.

Vision
Visionen er at udbrede troen på, at alle kan bidrage til fællesskab, udvikling og fremtidssikring af arbejdsstyrken i Faxe Kommune.

Værdier
Faxe Kommunes værdigrundlag - dialog, anerkendelse tillid og helhed - danner rammen for al kontakt mellem kommune og borger.

Dialog
Dialogen mellem omsorg og beskæftigelse skal være velkoordineret og altid inddrage borgeren.

Anerkendelse
Borgernes ressourcer skal anerkendes og være udgangspunkt for den videre udvikling.

Tillid
Faxe Kommune udviser tillid til borgers evne til at bidrage til fællesskabet. Medarbejderne i Faxe Kommune udviser loyalitet over for hinandens kompetenceområder.

Helhed
Over for borgerne skal Faxe Kommunes indsats fremstå som koordineret og sammenhængende.
 

Den tværgående politik for inkluderende beskæftigelse er godkendt af Byrådet den 22. juni 2011.

Du kan læse den tværgående politik for inkluderende beskæftigelse her. (PDF-fil åbner i nyt vindue)