Integration

Lad flere nytilkomne flygtninge og familiesammenførte bidrage til arbejdsmarkedet. Alle virksomheder kan give plads og gøre en forskel.

Integration sker bedst på arbejdspladsen. For at kunne lykkes med integrationsopgaven er det derfor helt afgørende, at så mange virksomheder som muligt lader nytilkomne flygtninge bidrage ved at løse konkrete og værdigskabende arbejdsopgaver.

Indsatsen og samarbejdet gælder flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet* og kan inddrage alle virksomhedsrettede tilbud - tilpasset den enkelte flygtnings såvel som virksomhedens behov**.

Typisk startes med et forløb, hvor danskuddannelse kombineres med f.eks. virksomhedspraktik eller løntilskud, så integrationsborgeren får de bedste forudsætninger for at få fodfæste i virksomheden.

Bonus på op til 40.000 kr. ved ordinær ansættelse i privat virksomhed

Såfremt virksomheden ansætter en udlænding ordinært senest 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt, kan virksomheden ansøge om en bonus på 40.000 kr. ved digital at indgive ansøgning*** til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Beløbet udbetales med 20.000 kr. til virksomheden efter 6 måneders ansættelse og yderligere med 20.000 kr. efter 12 måneders ansættelse. Virksomheder, der ansætter en udlænding mere end 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt, og senest 2 år efter at opholdstilladelsen er meddelt, kan ansøge*** om en samlet bonus på 30.000 kr. Beløbet udbetales med 15.000 kr. efter 6 månedes ansættelse og yderligere 15.000 kr. efter 12 måneders ansættelse.

Deltag i partnerskabet "Sammen om integration"

Sådan gør du

Kontakt virksomhedsservice i Jobcenter Faxe på tlf. 56 20 35 10 og hør om muligheden for at give plads til integrationsborgere i virksomheden.

For yderligere information om bonusordningen kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration kontaktes. Se www.uibm.dk/siri

Ønsker virksomheden at indgå i partnerskabet "Sammen om integration" skal Jobservice Danmark kontaktes på tlf. 72 20 03 50 alle hverdage fra kl. 08.00 til 16.00 eller via e-mail på jobservicedanmark@star.dk

Med partnerskabet får virksomheden én indgang til beskæftigelsessystemet og koordineret service på tværs af jobcentre i forhold til integrationsarbejdet. Læs mere på www.jobservicedanmark.dk og se, hvilke virksomheder der har tilmeldt sig.

Fordele

  • Skaber stærkere og hurtigere integration af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte
  • Styrker sammenhængskraften og samfundsøkonomien

*Integrationsprogram: Kommunen skal tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram, der skal sikre, at flygtninge kan begå sig i Danmark generelt og hurtigst muligt blive selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.  Integrationsprogrammet kan vare op til tre år og skal kombinere danskuddannelse med beskæftigelsesrettede tilbud. I gennemsnit skal omfanget være 37 timer om ugen inkl. forberedelse. Sprogskolerne er forpligtede til at tilbyde undervisning, der kan kombineres med arbejde.

**Job med løntilskud til flygtninge kan vare op til 12 måneder, og virksomehdspraktik kan forlænges i op til 26 uger.

***Ansøgning om udbetaling af bonus sker på ansøgningsportalen: https://siriportal.dk/TAS_dashboard/Login/