Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet syg?Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale

Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale

Opfølgning på medarbejderes sygdom

Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte* virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den  sygemeldte medarbejder, der afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag**. Formålet er at vurdere, om medarbejderen helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet – f.eks. via en delvis raskmelding.

Såfremt medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vil jobcentret vurdere, om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Medarbejderen har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det er foreneligt med vedkommendes helbredstilstand og behandlingsforløb. Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Eksempel

En sygemeldt slagteriarbejder indkaldes til 8 ugers opfølgningssamtale i jobcentret. Slagteriarbejderen har smerter i skulderen og har ikke kunnet finde en løsning på problemet sammen med virksomheden og er derfor stadig sygemeldt. Efter samtalen kontakter jobcentret virksomheden og aftaler en rundbordssamtale, hvor det afklares hvilke funktioner,
medarbejderen kan påtage sig, samt hvilke hjælpemidler, der kan bruges til at aflaste hans skulder.

*I de tilfælde, hvor den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og der forventes tilbagevenden på fuld tid inden for 13 uger (fra første opfølgningssamtale), eller hvis sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb, og den sygemeldte ikke kan vende gradvist tilbage eller deltage i et aktivt tilbud, kan jobcentret undlade at tage kontakt til virksomheden. Fra 5. januar 2015 vil opfølgningen ske på baggrund af virksomhedens besvarelse af tre spørgsmål (ved anmeldelsen af sygdom), der afdækker sygdommens påvirkning af arbejdet, og hvad virksomheden har gjort for at tilpasse arbejdet.

** Hvis medarbejderen har en alvorlig sygdom, som gør det uhensigtsmæssigt for jobcentret at kontakte medarbejderen, kan der gøres brug af den såkaldte standby-ordning, hvor jobcentrets opfølgning sker uden kontakt til medarbejderen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en liste over sygdomme, der berettiger til standby-ordning.

Find diagnoselisten på www.star.dk