Jobrotation

Få efteruddannet medarbejdere, mens vikarer gør arbejdet

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Jobcentret og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer.

Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan der ansøges om jobrotationsydelse. Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret og er et samlet tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Virksomheden modtager 184,98 kr. pr. time, som den ansatte er i uddannelse, og der ansættes en vikar indenfor uddannelsesperioden.

Hvad koster det?

 • Du betaler almindelig løn til medarbejderen, der skal på uddannelse.
 • Du betaler deltagergebyret for private uddannelser og andre, hvor der er brugerbetaling.
 • Du betaler den ansattes eventuelle udgifter til efteruddannelsen.
 • Du betaler overenskomstmæssig løn til vikaren, hvortil du modtager en jobrotationsydelse.
 • Virksomheden modtager 184,98 kr. pr. time (2017-sats), når en medarbejder er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

For at modtage jobrotationsydelsen skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Den ansatte skal have været ansat på almindelige vilkår i Danmark i min. tre måneder og have overenskomstmæssig løn i uddannelsesperioden.
 • For ansatte med en kort eller mellemlang videregående uddannelse skal der søges midler til jobrotation i en særlig pulje (dette gør jobcentret for virksomheden).
 • Vikaren skal som minimum være ansat i 10 timer om ugen i maksimalt seks måneder.
 • Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn, eller hvad der gælder for tilsvarende arbejde.
 • Vikaren skal have været ledig i minimum seks måneder før ansættelsen.
 • Virksomheden betaler den ansattes eventuelle udgifter til efteruddannelsen.
 • Efteruddannelsen skal være et offentligt udbudt kursus/undervisningsforløb.
 • Virksomheden ansøger jobcentret om jobrotationsydelse, når lønudgiften til den ansatte er afholdt. Jobcentretskal godkende projektet først, og virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for lønudgifterne.
 • Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU, løntilskud eller andre offentlige ydelser til den ansatte. Der kan ikke søges jobrotationsydelse i forbindelse med uddannelsesaftalerunder lov om erhvervsuddannelse eller uddannelse med adgang til AUB.

Fordele

 • Virksomheden får et kompetenceløft og kommer ikke bagud med arbejdet.
 • Mulighed for at undgå afskedigelser, hvis medarbejderne kan udfylde andre jobfunktioner efter kurset.
 • Mulighed for at vurdere den ledige, der ansættes som vikar som potentiel fremtidig medarbejder.

Uddannelsesrådgivning

 • Jobcentret informerer om relevante kursus- og uddannelsesmuligheder og kan etablere kontakt til uddannelsessteder.
 • Jobcentret vejleder om den relevante lovgivning og mulighederne for godtgørelse.
 • Læs mere om uddannelsesmuligheder på www.veu-center.dk

Hvem tager sig af det administrative?

Jobcentret tager sig af papirerne, der vedrører oprettelse af et jobrotationsprojekt samt udbetaling af jobrotationsydelse. 

Blanket AB 522 til ansøgning om jobrotationsydelse kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter. Virksomheden kan også søge direkte om jobrotationsydelse på indberet.virk.dk - søg på AB 522.

Hvis du vil vide mere, kan du læse nærmere på: www.star.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere i virksomhedsservice med speciale i jobrotation:

Mette Friis mefr@faxekommune.dk/ 51 16 93 60

Kristen Olesen krol@faxekommune.dk/ 21 76 18 98