Jord - 50 cm reglen

Ved nybyggeri må de øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke være forurenet

Ifølge jordforureningslovens § 72 skal der ved nybyggeri kunne dokumenteres "ren jord". Formålet er at sikre, at der ikke etableres bolig og andre former for følsom arealanvendelse direkte på forurenede arealer.

Kravet gælder for alle nybyggerier af:

  • Bolig
  • Børneinstitution
  • Offentlig legeplads
  • Kolonihave
  • Sommerhus

Det betyder, at ejeren eller brugeren skal sikre, at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at der er etableret en varig fast belægning.

Tilbygning

I forbindelse med tilbygning på en ubebygget del af et areal, som anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus gælder reglen ligeledes. Bygge- og anlægsarbejde, som ejeren eller brugeren af en- eller tofamiliehuse udfører på ejendommen er dog ikke omfattet af kravet, medmindre at der er tale om opførelse af en ny bolig. 

Hvilke områder er berørt af reglen?

Reglen gælder overalt, men har særlig betydning for grunde som er:

  • Kortlagte
  • Områdeklassificerede
  • Konstateret forurenet på grund af tilført fyldjord og lignende

Hvem er forpligtet?

Det er til enhver tid ejer eller bruger af grunden, som er forpligtet til at sørge for, at kravet er opfyldt.

Dokumentation for at jorden er ren

For at dokumentere, at de øverste 50 cm overjord består af ren jord skal jorden undersøges ved udtagning af blandingsprøver. En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm’s dybde fordelt over arealet. Jorden skal undersøges i henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland.    

Områdeklassificerede grunde:
Ved undersøgelse af et områdeklassificeret areal, som ændrer anvendelse fra erhverv til følsom anvendelse, skal der udtages 1 blandingsprøve pr. 150 m². På øvrige ikke-erhvervsmæssige arealer udtages som udgangspunkt 1 blandingsprøve pr. parcel eller pr. 1000 m² ubebygget areal.

Forurenede eller kortlagte ejendomme:
Ved undersøgelse af en forurenet eller kortlagt ejendom skal der udtages 1 blandingsprøve pr. 50 m².

Hvis jorden overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier betragtes grunden som uforurenet.