Jordflytning

Jordflytning
En del jord i Danmark er forurenet. Derfor skal borgere og professionelle, der arbejder med jord, være opmærksomme på, at flytning af jord i visse tilfælde skal anmeldes til kommunen.

Kommunerne skal sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur.

Følgende jordflytninger er anmeldepligtige og kræver en godkendelse fra kommunen:

  • Flytning af jord fra områdeklassificerede arealer (byzone)
  • Flytning af jord, der er forurenet
  • Flytning af jord fra en forureningskortlagt ejendom (V1 eller V2)
  • Flytning af jord fra en forureningskortlagt del af en ejendom
  • Flytning af jord fra offentlig vej
  • Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

Ejendomme der er uden for områdeklassificeringen, som er lettere forurenede, men ikke kortlagte, er også omfattet af bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Hvordan anmelder jeg jordflytning?

Anmeldelsen skal ske på et anmeldeskema, som du finder her:

Anmeldelse af jordflytning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation.

Du må først flytte jorden, når Natur & Miljø har besvaret og godkendt din anmeldelse. Kommunen kan inden for 4 uger fra anmeldelsen kræve yderligere oplysninger.

Flytning af jord fra en kortlagt ejendom

Er din ejendom kortlagt som forurenet, skal du ansøge efter jordforureningslovens § 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsen og/eller anlægs- og gravearbejde på kortlagte grunde.

Skema til § 8 ansøgning finder du her:

Faktaark - Transportøren skal medbringe anmeldeskema (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Når du har fået svar på § 8 tilladelsen, kan du anmelde jordflytning uden for ejendomsskellet. Dette skal ske 4 uger før flytningen. Det samme gør sig gældende, hvis det kun er en del af din ejendom, der er kortlagt som forurenet og du ønsker at flytte jord fra den kortlagte del af ejendommen til den del af ejendommen, der ikke er kortlagt. Reglerne gælder også, selvom dette sker som en midlertidig deponering.

Hvem skal anmelde?

Flytning af jord skal anmeldes af den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytningen af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning.

Faktaboks

Godkendte modtageanlæg

Kalvebod Miljøcenter (KMC)
Prøvestenen B-vej 6
2300 København S
Tlf. nr.: 32 64 13 60

RGS 90
Industrimærsken 2
4241 Vemmelev
Tlf. nr.: 58 38 32 94

RGS 90
Maglehøjvej 10
4400 Kalundborg
Tlf. nr.: 59 50 46 68

Norecco A/S
H-vej 1, Prøvestenen
2300 København S
Tlf. nr.: 70 25 25 32

Køge Jorddepot
Nordhavnsvej 40
4600 Køge
Tlf. nr.: 70 21 21 01

 

Hvor kan jorden køres hen?

Jorden skal afleveres til en modtager, der er godkendt til at modtage jord med den pågældende forureningsgrad. Flytter du jorden til et godkendt modtageanlæg, kan du flytte jorden straks efter du har anmeldt det. For kortlagte arealer gælder dette dog kun, hvis der er en jordhåndteringsplan, som Natur og Miljø har godkendt forinden.

Prøver af jorden

Prøvetagning og analyse skal ske i overensstemmelse med Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland samt jordflytningsbekendtgørelsen. Du kan få rådgivning om prøveudtagning, analyse, kategorisering, anmeldelse, transport og bortskaffelse af jorden hos miljø-/analyselaboratorier, vognmænd og rådgivende ingeniørvirksomheder.  

Flytning af mindre end 1 m³ jord

Hvis du samlet flytter mindre end 1m³ jord til et godkendt modtageanlæg, behøver du ikke anmelde flytningen til kommunen. Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysninger om navn og adresse, hvor jorden kommer fra og aflevere anmeldelsen til modtageanlægget.