Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederJordJordforurening - hvad betyder en kortlagt ejendom?

Jordforurening - hvad betyder en kortlagt ejendom?

Kortlægningen af en grund kan ske på to forskellige niveauer

afhængigt af, hvor præcist kendskabet til jordforurening er:

  • Vidensniveau 1 (V1)
  • Vidensniveau 2 (V2)

Vidensniveau 1 (V1)

En grund eller et areal vil blive registreret og kortlagt på V1, når der er tilstrækkelig begrundet mistanke om, at jorden kan være forurenet.
Mistanken kan opstå på baggrund af oplysninger om tidligere erhverv på grunden som f.eks.; renseri, tankstation, gasværk, losseplads eller hvis der på anden måde findes oplysninger registreret hos regionen eller kommunen, der begrunder en mistanke om forurening.

Vidensniveau 2 (V2)

En grund eller et areal vil blive registreret eller kortlagt på V2, når der er foretaget en teknisk undersøgelse af jorden, hvor der er påvist forurening med en dokumenteret overskridelse af visse jordkvalitetskriterier fastlagt af Miljøstyrelsen. Disse grænseværdier kan ses i Vejledning i håndtering af forurenet jord.
Når bolig ejendomme er kortlagt på V2, foretager Regionen en såkaldt nuancering, hvor graden af forurening vurderes. Denne vurdering foretages ud fra risiko for
grundvand og menneskers sundhed. Herved behøver en dybtliggende forurening, der ikke udgør en umiddelbar fare for hverken grundvand eller mennesker, ikke nødvendigvis at betyde store værditab for ejeren.
Læs mere om nuancering af forurenede grunde hos Region Sjælland.
 

Inddragelse af grundejer i kortlægning

Inden en grund kortlægges er grundejer altid inddraget, så han eller hun kan gøre indsigelser eller komme med oplysninger, som ikke har været tilgængelige for myndighederne. Grundejer får desuden mulighed for selv at foretage undersøgelser eller evt. at fjerne forureningen.
Når en grund kortlægges på vidensniveau 1 eller 2 tinglyses kortlægningen og det meddeles til Kort og Matrikelstyrelsen. Grundejer får efterfølgende et brev hvor det oplyses, hvilket vidensniveau grunden er registreret på eller evt. hvilken del af grunden, som er registreret. En ejer af en forurenet grund har pligt til at orientere eventuelle lejere og købere af grunden om kortlægningen.
 

Værditabsordningen

Hvis du er en af de uheldige boligejere, som uforvarende har købt en forurenet grund, kan værditabsordningen måske være en hjælp. Boligejere kan med værditabsordningen få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige mod at yde en egenbetaling.

Det er regionerne, der foretager en vurdering af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen.

Læs mere om værditabsordningen på Miljøministeriets hjemmeside.