Jordvarme

Jordvarmeanlæg udnytter den naturlige varme i jorden til opvarmning af boliger og brugsvand.

Vidste du det, om....

Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlægget er et slags indirekte solvarmeanlæg. Anlægget udnytter jordens varme, som er lagret energi fra solen. 

Jordvarme er derfor et miljøvenligt godt alternativ til huse, som i dag opvarmes med el, olie eller naturgas.

Jordvarmeanlægget består af slanger, som er gravet ned i jorden. I slangerne pumpes der væske rundt. Væsken i slangerne opvarmes af jordens varme. Den opvarmede væske ender i en varmeveksler, som ved hjælp af strøm omsætter jordens varme til brugsvarme samt varmt brugsvand.

Hvis du ønsker yderligere informationer om jordvarme og anlæggets energimæssige ydeevne kan du læse dette faktaark fra Energitjenesten:

Faktaark Jordvarme (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Forud for etablering af et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse hos Faxe Kommune.

Ansøgning om jordvarmeanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Inden gravearbejdet påbegyndes, skal der foreligge en tilladelse. Denne tilladelse offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Arbejde udført inden klagefristens udløb er på ejerens ansvar.

Placering af anlægget

Et horisontalt jordvarmeanlæg med brine skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg (herunder markvandingsboringer).

Hvis vandforsyningsanlægget kun forsyner den ejendom, hvor jordvarmeanlægget udlægges, kan afstandskravet nedsættes indtil 5 meter for horisontale anlæg. I dette tilfælde skal varmeslanger, som etableres mindre end 50 meter fra vandforsyningsanlægget lægges i bøsningsrør med fald væk fra vandforsyningsanlægget.
Du skal være opmærksom på, at der kan være tilslutningspligt til andre varmekilder (f. eks fjernvarme) i lokalplanen for dit område.

Retningslinjer for jordvarmeanlæg

Inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg, skal ejer eller bruger af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøve med rent vand efter fremgangsmåden jævnfør bilag 2 i jordvarmebekendtgørelsen.
Når anlægget er etableret skal du huske at færdigmelde det hos Natur og Miljø. Herefter vil anlægget blive registreret i BBR.

Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Sammen med færdigmeldeskemaet skal der fremsendes en målfast tegning over slangernes placering og dokumentation for tæthedsprøvning. Dette skal ske inden 14 dage efter at anlægget er etableret.

Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg skal mindst en gang årligt, på foranledning af ejeren, efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 10 år og kunne forevises efter anmodning herom.

Skema til årligt eftersyn af jordvarmeanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. I forbindelse med sløjfning af et jordvarmeanlæg, skal anlægget tømmes for frostsikringsvæske, hvorefter slangekredsløbet gennemskylles med rent vand og slangen aflukkes. Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet, skal dette anmeldes til Natur og Miljø.

Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)