Du er her: ForsidePlanerKommuneplan 2013Miljøvurdering af planen

Miljøvurdering af planen

Forslaget til Kommuneplan 2013 ledsages af en miljøvurdering, der omfatter de større ændringer i planen i forhold til den gældende kommuneplan.

Miljøvurdering Kommuneplan 2013 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der foretages en miljøvurdering af kommuneplanforslaget, da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og da planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. De omfatter anlæg og projekter, der indebærer en mulighed for væsentlige miljøpåvirkninger i bred forstand, dvs. i forhold til biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningens trivsel og sundhedsforhold, jord, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv, landskab mv.

Kommuneplan 2013 er en revision af den gældende kommuneplan fra 2009. Det er som hovedregel kun ændringer i planen, der kræver en miljøvurdering. Hertil kommer, at kravet om miljøvurdering i forbindelse med ændringer kun gælder, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning om udarbejdelsen af miljøvurdering
Faxe Kommune har besluttet at foretage en miljøvurdering af kommuneplanforslaget, selv om der kun er tale om mindre justeringer i forhold til den hidtil gældende kommuneplan, og selv om ændringerne ud fra foreliggende viden ikke kan forventes at indebære nogen væsentlige, negative miljømæssige konsekvenser.