Du er her: ForsideKommuneplan 2013

Kommuneplan 2013

Med vedtagelse af kommunens planstrategi i februar 2012 besluttede byrådet at revidere Faxe Kommuneplan 2009 i sin helhed, men med særlig fokus på det åbne land.

”Arbejdet med plantemaerne i det åbne land (primært jordbrug, landskab og natur) vil også omfatte landsbyer og kulturmiljøer. Ved at revidere planen i sin helhed bliver der lejlighed til at justere emner som for eksempel nye byvækstarealer og planens del med rammer for lokalplanlægning. Baggrunden for denne beslutning er en gennemgang af de mange krav, staten stiller til kommuneplanlægningen.”

Emner med væsentligste ændringer

Det åbne land

Hele afsnittet brydes op og om, så vi går væk fra en 3-deling til en lagdeling; jordbrug, landskab og natur. Det vil sige, at et område kan være omfattet af både jordbrugsområde og landskabsområde. I den gældende plan grænser disse områder op til hinanden.

Landskabet analyseres og kortlægges efter landskabskaraktermetoden. Inden analysen gøres færdig afholdes en workshop, hvor kerneinteressenter inviteres til at bidrage til strategi- og politikfasen. Målet er at formulere forskellige strategier for kommunens forskellige områder. Samtidig udpeges kerneområder for landskabsinteresser.

Jordbrugsområder afgrænses på baggrund af statens jordbrugsanalyse.

Vi skal kortlægge områder, der er robuste til store husdyrproduktioner, og vi skal lave retningslinjer for placering af nye, store husdyrbrug.

Naturområder defineres ved at kortlægge eksisterende natur; § 3 områder, natura 2000, vandløb, skove. Det overvejes, hvor store arealer der skal medtages.

Områder til potentiel ny natur kan være de økologiske forbindelser, skovrejsningsområder og potentielle vådområder. Disse skal evt. suppleres med mellemliggende arealer, hvor det kan give mening i forhold til at skabe et sammenhængende naturnetværk.

Byerne

I den gældende plan behandles de syv byzonebyer i tre forskellige afsnit. Vi vil sammenskrive disse afsnit, så alt om én by findes i samme afsnit; redegørelse, nyudlæg, retningslinjer og rammer for lokalplanlægning. Vi vil redegøre for gennemført planlægning og udbygning - foreliggende udfordringer, planer for bolig- og erhvervsudbygning.

Alle byudlæg skal gennemgås i forhold til klimatilpasning, inklusiv rammer for lokalplanlægning.

Der forventes ikke udlagt nye byområder i denne plan.

Landsbyer

Planen skal indeholde generelle retningslinjer for landzoneadministration – både for landsbyerne og for det åbne land.

Vi er i gang med at beskrive de 26 afgrænsede landsbyer for at klarlægge udviklingsmuligheder, kulturmiljøer og andre bevaringshensyn. Dette kan munde ud i en anbefaling om at begrænse muligheden for boligbyggeri i visse landsbyer – og i stedet understøtte udviklingen af kommunens byzonebyer – dvs. centerstrukturen.

Trafik

Afsnittet skal føres ajour, blandt andet på baggrund af Rambølls rapport om trafikken omkring Rønnede samt statens forundersøgelse af Rute 54.

Teknik

Kommunens areal skal screenes – evt. via statens vindmøllesekretariat – for at afdække mulighederne for nye vindmølleområder. Vi har modtaget ny ansøgning om højere møller mellem Bråby og Skuderløse. Lystrup Gods ønsker nyt vindmølleområde ved Jomfruens Egede.

Mht. husstandsmøller kan det diskuteres, om kommunens retningslinjer skal justeres. I dag tillades disse mindre møller kun ved enligt beliggende ejendomme i det åbne land og ikke i kanten af landsbyer.

Vi arbejder på, om der kan laves en samlet plan for udbygning af nettet for mobilantennemaster. Selskaberne har afleveret kort over dækningsløse huller.

Klima

Kommunens klimatilpasningsplan er i øjeblikket i offentlig høring. Planens udpegning af risikoområder skal koordineres med kommuneplanen. Vi vil gennemgå relevante arealudlæg og evt. justere dem. Det gælder især for byvækstarealer og potentielle vådområder.