Kystbeskyttelse

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Næsten alle former for kystbeskyttelse kræver en tilladelse fra kommunen, herunder en miljøvurderings-screening.

Det er den enkelte grundejer, som skal etablere og bekoste kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Kommunen kan indlede en sag om kystbeskyttelse, hvis grundejere anmoder herom, eller hvis kommunen finder det formålstjenligt.

Reglerne for kystbeskyttelse fremgår af kystbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelse af Strandvejen

Faxe Kommune har besluttet at forbedre kystbeskyttelsen af Strandvejen i Faxe Ladeplads.

I forbindelse med budgetforlig 2015-2018 har forligsparterne anført følgende vedrørende kystbeskyttelse: ”Der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen i Faxe Ladeplads. Det er vigtigt, at der bliver tale om et samlet projekt for området. Det er af afgørende betydning, at turismebehov med strand og andre faciliteter indtænkes. Der er samlet afsat 9 mio. kr. i perioden 2014-2016 til kystforbedringen.”

I forbindelse med budgetforlig 2016-2019 har Byrådet afsat ekstra 11 mio. kr. til rekreative faciliteter ved Faxe Ladeplads.

Endvidere har Byrådet i 2018 afsat ekstra 3 mio. kr. til etablering af strand.

Følgegruppe

Faxe Kommune har den 11. november 2014 nedsat en følgegruppe i forbindelse med projektet. Følgegruppen består af forskellige interessenter i form af virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Medlemmer
Faxe Kalk, Klaus Rønholt
Shipping.dk, Jesper Olsen og Anders Thuesen
Liv i Ladepladsen, Marianne Bøyesen
Rosendal Gods, Christian Duch
Rosendal-strandhusene, Steffen Morton
Faxe Ladeplads Lystbådehavn, Flemming Juel og Bjarne Bøgard
Borger og Erhvervsforeningen i Faxe Ladeplads, Almer Simonsen
Faxe Ladeplads Sejlklub, Jørgen Boots og Carsten Scheel
Faxe Ladeplads Strandjagtforening, Jørgen Nielsen
By- og Kystlauget, Jens H. Larsen og Kjeld Larsen
Roklubben Viking, Poul-Erik Holm og Ib Bruun
Erhvervsfiskerne, Nils-Erik Jensen
Restaurant Ko & Co
Sven Gerner Nielsen
Arne Stegemann Nielsen
Michael Milo Jørgensen
Pernille Ehlers
Jakob Rud Hansen

Projektstatus og materiale

Status for og materiale om projektet kan du se nedenfor.


Strandvejen syd for Faxe Å

I 2014 har Faxe Kommune fået udarbejdet skitseprojekt for kystsikring af Strandvejen syd for Faxe Å, da en storm i januar 2014 ødelagde en del af den eksisterende kystsikring. Kystdirektoratet har i april 2015 meddelt tilladelse til kystsikringen, og anlægsarbejdet er udført i 2015-2016.

Der er etableret en stenskråning til erstatning af en gammel asfaltskråning. Endvidere er der etableret en ny betonmur til erstatning af den gamle mur. Den sydlige rampe er erstattet med en ny rampe, som også er blevet forsynet med trappe. Midt på strækningen er der etableret en ny ståltrappe. Desuden er der udlagt ekstra sand på stranden, såkaldt sandfodring.

Tilladelse fra Naturstyrelsen, nyttigggørelse af oprensningsmateriale (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilladelse fra Kystdirektoratet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Høringssvar (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kystdirektoratet, offentlig høring, til 23. februar 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Notat om sanderosion syd for Faxe Å (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgning til Naturstyrelsen, nyttiggørelse af oprensningsmateriale (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Svar fra Kystdirektoratet, 23. november 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kommunens opfølgning, 17. november 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Foreløbigt afslag fra Kystdirektoratet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgning til Kystdirektoratet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Skitseprojekt, Strandvejen syd for Faxe Å (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Strandvejen nord for Faxe Å

Ved Strandvejen nord for Faxe Å planlægges etableret strand og rekreative faciliteter. En strand vil bl.a. reducere bølgeoverskyl af Strandvejen.

I 2016 og 2017 er der udarbejdet rapporter om etablering af strand på strækningen fra havnen til Faxe Å. Tre projektforslag er blevet vurderet: etablering af strand uden konstruktioner på baggrund af de nuværende forhold, etablering af strand uden konstruktioner efter udvidelse af havn og etablering af strand med konstruktioner (to høfder/dronninger).

På baggrund af de udarbejdede rapporter besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017 at søge Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af en strand. Kystdirektoratet har meddelt tilladelse i november 2017. I 2018 er der udarbejdet detailprojekt og foretaget udbud. Stranden etableres i efteråret 2018.

I forbindelse med De Hvide Dronninger og udvidelse af lystbådehavnen er der i 2017 vedtaget lokalplan herfor. Lokalplanen er påklaget til Planklagenævnet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status for etablering af strand

Anlægsarbejdet opstartes i oktober 2018 og afsluttes i november 2018.

Her vil du kunne se yderligere oplysninger, når anlægsarbejdet går i gang.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kystdirektoratets fravigelse af vilkår 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ny strandrampe (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kystdirektoratets tilladelse til strand (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kystdirektoratets høring, ansøgning om strand (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgning om strand (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Høringssvar idefase lokalplanlægning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Projektforslag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vurdering af bølgeoverskyl (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Modelrapport (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Anlægsoverslag bypassmole (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Indledende vurderinger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udtalelser fra Kystdirektoratet og Naturstyrelsen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Afslag, forsøgsordning for kyst- og naturturisme (PDF-fil åbner i nyt vindue)

De Hvide Dronninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Rapport om forslag til kystbeskyttelse

Faxe Kommune har i 2013 fået udarbejdet rapport om forskellige forslag til kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads.

Rapport om kystbeskyttelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapporten var fremlagt i offentlig høring til den 6. november 2013.

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde.

Præsentationer fra borgermøde

Mødepræsentation, Faxe Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Mødepræsentation, COWI (PDF-fil åbner i nyt vindue)

I høringsperioden indkom der følgende høringssvar.

Høringssvar (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Materiale om kystbeskyttelse

Andet materiale om kystbeskyttelse kan du se her:

Klaptilladelse 2017, Faxe Kalk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bypass-tilladelse 2017, Faxe Kalk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bypass-tilladelse, Faxe Kalk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Klaptilladelse, Faxe Kalk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Badeplads (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Fakse Ladeplads Lystbådehavn, DHI (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kystbeskyttelse Faxe Ladeplads 2003 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Skitseprojekt Fakse Ladeplads, Kystdirektoratet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Skitseprojekt Fakse Ladeplads, Kystdirektoratet (kort bilag) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Danmarks Indre Kyster, Kystdirektoratet (PDF-fil åbner i nyt vindue)