Landbrug

Svinebrug
Her finder du bl.a. oplysninger om husdyrgodkendelser, landbrugstilsyn, samt etablering af møddingsplads og vaskeplads

Faxe Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbrug og pelsdyrfarme. Opgaverne er placeret i Center for Plan og Miljø,  Natur- og miljøafdelingen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf.: 5620 3000.

Husdyrgodkendelser

Den 1. januar 2007 trådte lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i kraft.
Loven betyder, at der er kommet nye regler og metoder for ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold og pelsdyrfarme.
Eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker ændringer eller udvidelser, er ikke omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og vil derfor fortsat blive reguleret efter miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser samt eventuelle planlovsafgørelser såsom amtslige VVM-screeningsafgørelser. Dog skal allerede miljøgodkendte husdyrbrug revurderes efter den nye lov, når deres retsbeskyttelse udløber.

Kvæg på Feddet, 2012 - foto: Anette Munck Kvæg på Feddet, 2012 - foto: Anette Munck

Ifølge lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal der ved etablering, ændring eller udvidelse af dyrehold fra 15 til og med 75 dyreenheder (DE) ansøges om miljøtilladelse, mens der til dyrehold over 75 DE, der ønskes etableret, ændret eller udvidet, skal ansøges om miljøgodkendelse.

Der skal også søges tilladelse til ændring af udspredningsarealer, selvom dyreholdet ikke ændres, ligesom der skal søges om miljøgodkendelse til udspredning af husdyrgødning på arealer, der ikke er omfattet af en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, eller hvis der afsættes husdyrgødning til markarealer hos tredjemand.

Ansøgning om miljøtilladelse
Skemaet som er baseret på 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold skal udfyldes og sendes til kommunen. På baggrund af ansøgningen vurderer kommunen, om der kan gives tilladelse, eventuelt på vilkår, til det ansøgte. Den endelige miljøtilladelse annonceres offentligt, og den kan i 4 uger herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Skema til ansøgning om miljøtilladelse (maximalt 75 dyreenheder)
Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgning om miljøgodkendelse

Der skal ansøges via Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk. Kommunen bliver automatisk gjort opmærksom på at en ansøgning er indkommet. Du vil i Faxe Kommune modtage et kvitteringsbrev, når kommunen har modtaget ansøgning igennem ansøgningssystemet. Hvis du ikke indenfor 14 dage efter afsendelse af ansøgning har modtaget et kvitteringsbrev, bedes du kontakte Natur og Miljø.

Til det digitale ansøgningssystem er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder fastlagte beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat. På baggrund af ansøgningen vurderer kommunen, om der kan gives miljøgodkendelse, eventuelt på særlige vilkår, til det ansøgte. Den endelige miljøgodkendelse annonceres offentligt, og den kan i 4 uger herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der er to former for miljøgodkendelser benævnt § 11 - og § 12 miljøgodkendelser. Som hovedregel skal der for dyrehold mellem 75 og 250 dyreenheder søges om en § 11 – miljøgodkendelse, mens der skal søges om en § 12 – miljøgodkendelse hvis produktionen vil overstige 250 dyreenheder.

I nedenstående tabel er angivet de typer af husdyrbrug, der er omfattet af § 12, selvom produktionen ikke er over 250 dyreenheder:
 

Dyregruppe Omfattet af § 12 ved:
Slagtekyllinger 100 DE eller 40.000 stipladser
Æglæggende høns 230 DE eller 40.000 stipladser
Slagtesvin 210 DE eller 2.000 stipladser (over 30 kg)
Søer med smågrise 270 DE, hvis mindst 90 % af DE stammer fra søer med smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser til søer

Arealgodkendelse

Hvis der i forbindelse med en ansøgning om §§ 11 eller 12 miljøgodkendelse indgår trejdemandsarealer (aftaler om overførsel af husdyrgødning) skal disse vurderes separat i henhold til husdyrlovens § 16. Hvis kommunen vurderer, at udspredning på disse arealer kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, kan afsætningen ikke indgå direkte i godkendelsen, og arealerne skal derfor have udarbejdet en selvstændig arealgodkendelse.

Ansøgning om arealgodkendelse skal indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk.
For at anvende det digitale ansøgningssystem skal du have en digital signatur.

Mindre erhvervsmæssige dyrehold

Enhver etablering, ændring eller udvidelse af mindre erhvervsmæssige dyrehold, samt dertilhørende folde, stalde og øvrige anlæg, skal forhåndsanmeldes til kommunen.

Ved ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås dyrehold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne herunder:

 1. 30 høns og
 2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 3. et dyrehold med enten
  1. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  2. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  5. 15 producerede slagtesvin,
  6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  8. andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  9. forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Grænserne for ikke-erhvervsmæssige dyrehold er defineret i §7 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Et erhvervsmæssigt dyrehold bliver betegnet som mindre, hvis det i udgangspunktet har et produktionsareal på under 100 kvadratmeter.

Hvis dit erhvervsmæssige dyrehold har et produktionsareal, som i udgangspunktet er over 100 kvadratmeter, så er der tale om et større husdyrbrug, som skal have miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven. Hvis du skal søge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, skal du benytte ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk

For nogle dyretyper er grænsen for produktionsarealet højere end 100 kvadratmeter, dette kan du læse mere om i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Du finder anmeldeskema til mindre dyrehold her:

Anmeldelse af mindre erhvervsmæssige dyrehold (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det er generelt ikke tilladt at holde kvæg, svin, lamaer, heste, får, geder eller andre hov- og klovbærende dyr i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Dit erhvervsmæssige dyrehold er reguleret af Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ikke-erhvervsmæssige dyrehold

Ikke-erhvervsmæssige dyrehold kræver ikke kommunens tilladelse, og du behøver ikke anmelde det til kommunen. Du kan finde definitionen på et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i Miljøaktivtetsbekendtgørelsen.

Det er generelt ikke tilladt at holde kvæg, svin, lamaer, heste, får, geder eller andre hov- og klovbærende dyr i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Ikke-erhvervsmæssige dyrehold reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Dyrehold må generelt ikke være til væsentlig gene for omgivelserne eller medføre forurening.

Faxe Kommune har et fjerkræregulativ for hold af fugle i byzone og sommerhusområder, du kan læse regulativet her.

Fjerkræregulativ (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Landbrugstilsyn

Faxe Kommune udfører rutinemæssige landbrugstilsyn med alle landbrug, der efter de gamle regler har et dyrehold på over 3 dyreenheder. Faxe Kommune gennemfører 30-40 tilsyn pr. år på de ca. 100 husdyrbrug i Faxe Kommune med mere end 3 DE.

Efter de nye regler (pr. 1. august 2017) føres der for alle nyetablerede husdyrbrug tilsyn, hvis produktionsarealet i udgangspunktet er over 100 kvadratmeter.

Formålet med tilsynene er at sikre, at de bestemmelser, der er fastsat i miljøbeskyttelsesloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen, i husdyrloven og i godkendelser, tilladelser m.v., overholdes.

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsens § 8 skal alle virksomheder og husdyrbrug have offentliggjort deres tilsynsrapporter. Reglerne gælder fra januar 2014 for IED-virksomheder og –husdyrbrug og 7. juli 2015 for øvrige virksomheder og husdyrbrug. Du kan læse tilsynsrapporterne ved at klikke her: Tilsynsrapporter

Miljøtilsynsplan 2013 – 2017

Faxe Kommune har i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelse ud arbejdet en miljøtilsynsplan for 2013-2017 for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Planen indeholder et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, samarbejdsrelationer med andre myndigheder samt en liste over IED-virksomheder og – store husdyrbrug i kommunen og kan læses nedenfor.

Miljøtilsynsplan 2013 - 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Øvrige informationer

Møddingsplads
Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter regler for, hvordan husdyrgødning skal opbevares korrekt på møddingspladser, i containere og markstakke, for at værne om miljøet.
Møddingspladsen skal være tæt i bunden. Der skal være afløb til en opsamlingsbeholder, og hvis du ikke muger dagligt ud, skal møddingen dækkes til med kompostdug, pressening el. lign.

Ved tildækning af møddingen sikrer du, at kvælstofforbindelser ikke mistes til omgivelserne, men gør gavn i marken, når gødningen udspredes.

Hvis ikke der er en møddingsplads på din ejendom, kan husdyrgødningen opbevares i en container. Containeren skal dog i følge reglerne, stå på et tæt underlag, med afløb til opsamlingsbeholder.

Markstak
Det er kun ”kompost”, der må lægges direkte i en markstak. Dybstrøelse er først kompost, når det har ligget i stalden i 3-4 måneder.
Det er altså kun, hvis dine husdyr står på en tyk dybstrøelsesmåtte inde i stalden, og at man kan nøjes med at muge ud 1 - 4 gange om året, at det kan lægges i en markstak. Hvis markstakken ikke bliver udspredt indenfor 1 uge, skal den overdækkes. Stakkene må højst ligge samme sted 1 år, og ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
Har du mere end 4 heste med tilhørende føl, er det derfor ikke længere tilladt dagligt at lægge udmuget husdyrgødning direkte i markstak. Det skal lægges på en møddingsplads eller i en container beregnet til formålet.

Vaskeplads
Etablering af vaskeplads på et landbrug skal ske i henhold til vaskepladsbekendtgørelsen.
Du kan finde flere oplysninger om etablering af vaskeplads på et landbrug her:

Vaskeplads (PDF-fil åbner i nyt vindue)