Landzonetilladelser

Herunder ses de seneste landzonetilladelser udstedt af Faxe Kommune. Tilladelserne er listet kronologisk med den nyeste først.

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 til:

Etablering af sø på 600 m²
Matr.nr. 1d Svennerup By, Kongsted
Borupvej 58, 4683 Rønnede
Klagefristen udløber den 22. oktober 2018

Landzonetilladelse - Borupvej 58 (Sø) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Opdeling af bolig
Matr.nr. 1 ab Lindersvold Hgd. Roholte
Egemosevej 4, 4640 Faxe
Klagefristen uløber den 15. oktober 2018

landzonetilladelse - egemosevej 4 - opdeling af bolig (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Pilerensningsanlæg og anneks
Matr.nr. 39a Terslev By, Terslev
Havemarksvej 8, 4690 Haslev
Klagefristen udløber den 11. oktober 2018

Landzonetilladelse - Havemarksvej 8 (pilerens og anneks) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Opførelse af mast
Matr.nr. 2af Strandegård Hgd. Roholte
Feddet 8, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 4. oktober 2018

landzonetilladelse - Feddet 8 - mast (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udvidelse af bolig
Matr.nr. 13g Eskilstrup By, Kongsted
Saksholmvej 19, 4683 Rønnede
Klagefristen udløber den 27. september

Landzonetilladelse - Saksholmvej 19 (boligareal) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Klagevejledning

Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder.