Landzonetilladelser

Herunder ses de seneste landzonetilladelser udstedt af Faxe Kommune. Tilladelserne er listet kronologisk med den nyeste først.

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 til:

Tilladelse til udstykning
Matr.nr. 7e, Troelstrup By, Haslev
Troelstrupvej 38, 4690 Haslev
Klagefritsen udløber den 6. august 2018

landzonetilladelse - troelstrupvej 38 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lovliggørelse af overdækninger
Matr.nr. 19g Teestrup By, Teestrup
Videbæksvej 2, 4690 Haslev
Klagefristen udløber den 23. juli 2018

landzonetilladelse - videbæksvej 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Klagevejledning

Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal indsendes inden 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort til Klageportalen, som du finder et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faxe Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og 1800 kroner som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.