Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerLegepladspolitik

Legepladspolitik

Her finder du Faxe Kommunes politikker og serviceniveauer for legepladser.

Regler for legesikkerhed

Faxe kommune overholder de sikkerhedsstandarder, som er beskrevet i Den europæiske standard DS/EN 1176, 1177 samt DS 1500. Disse stan­dar­der omhandler legeredskabers sikkerhed samt en række krav til kon­struktion, indretning, inspektion samt vedligeholdelse.

 

Legeværdi

Definition af legeværdi: Udtryk for et redskabs evne til at udvide og ud­vikle barnets fysiske, kognitive, sociale, emotionelle og kreative kom­petencer gennem fysisk bevægelse.

  • Faxe kommune vil gennem denne legepladspolitik sikre en øget kvalitet i de pædagogiske tilbud til børn og unge.
  • Kommunens egne (dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, klub­ber og skoler) samt offentlige legepladser skal indrettes på en sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, så børnene får så meget legeværdi som muligt og så meget sikkerhed som nødvendigt.
  • Legepladserne skal have udfordringer, der helt naturligt styrker deres sanser, pirrer deres nysgerrighed samt træner deres motorik.
  • Udformningen bør være fantasifuld og tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende muligheder
  • Beplantningen, sten, jord, sand og andre af naturens egne materialer inddrages i legepladsen som en del af legemulighederne.

Legeredskaber

Definition af legeredskab: Udstyr og konstruktioner, herunder komponenter og byggeelementer, som børn kan lege med eller på, eks. gynger, vipper, rutschebaner, karruseller og svævebaner.

Træer betragtes ikke som legeredskaber, men hænges der et tov eller lignende op i en af de nederste grene eks. med et tværliggende bræt betragtes træet som en gynge. Eller hvis der laves en trappe i træet, så børnene lettere kan komme op til de nederste grene betragtes træet som et klatreredskab. Det betyder, at reglerne i Dansk Standard med hensyn til hoved- og halsklemfælder, faldunderlag m.v. skal følges.

Ansvar

Det daglige ansvar for sikkerheden på legepladserne i skoler, dag­ple­je, dag­institutioner, fritidshjem og klubber er placeret hos den enkelte institutionsleder.

Det daglige ansvar for sikkerheden på de offentlige legepladser er placeret hos den, der har ansvaret for børnene, eks. dagplejer. Ved problemer kan Park & Vej kontaktes, da de har det overordnede ansvar.

Inspektion og vedligeholdelse

For at sikre at ansvaret bliver varetaget på en sikkerhedsmæssig kor­rekt måde, gennemføres inspektion og vedligeholdelse af kom­munens legepladser i henhold til Dansk standard 1176-7 pkt. 6.1 og 6.2. Det drejer sig om følgende:

a) Daglig visuel inspektion - hvor der ryddes op for at undgå åben­lyse farer. Dvs. den daglige inspektion udføres af institutionens personale inden børnene begynder at benytte legeplad­sen (bl.a. for at se efter evt. glasskår, kanyler eller andre frem­medelementer).

b) Kvartalsvis inspektion - for at fastholde legepladsens sikkerheds­niveau. Især stabilitet og slidtage, altså mindre reparationer, som kan udføres af institutionens eget personale i samråd med kommunens legepladsinspektører. Hvis legepladsen benyttes meget, skal nedslidningen kontrolleres med hyppigere mel­lemrum end 3 måneder.

c) Årlig hovedinspektion – som udføres af kommunens legeplads­inspektører – gennemgås alt på legepladsen.

Der skal udarbejdes en inspektionsplan samt en dokumentation med registrering af alle handlinger foretaget i forbindelse med udbedring samt vedligeholdelse af fejl og mangler på legeredskaberne.

Tilsynsbesøgene gennemføres af de uddannede kommunale legepladsinspektører efter nærmere aftale. I forbindelse med tilsynene udarbejdes en risikovurdering (K3, K2 og K1). Dvs. en rapport af legeredskaberne med fornødne anvisninger til renovering samt udbedring af fejl og mangler.

K3: Alvorlige og livstruende fejl og mangler ved legeredskabet (bl.a. hoved- og halsklemsfælder). Fejl og mangler skal udbedres med det samme eller redskabet afspærres for børnene.

K2: Alvorlige fejl og mangler ved legeredskabet (bl.a. finger- og fodfælder) Fejl og mangler skal udbedres hurtigst muligt (inden for 14 dage) eller redskabet afspærres for børnene.

K1: Fejl og mangler i henhold til Dansk Standard – hvor der ikke er nogen umiddelbar fare for børnenes sikkerhed. Skal udbedres inden næste inspektion.

Registreringssystem

For at kunne bevare et overskueligt overblik over sikkerhedsniveauet på alle kommunens legepladser vil der ske en registrering af legepladsernes inspektion og vedligeholdelse i registreringssystemet ISAP.

Registreringen vil ske i samarbejde mellem legepladsinspektørerne og Forsikringsenheden, der efterfølgende afgiver en årlig evaluering til Børn, Familie & Uddannelse i sidste kvartal.

Nye legeredskaber m.v.

Ved nyanlæg og ændringer af legepladsens indretning /udstyr skal der søges om byggetilladelse hos kommunen. Kravet i bygningsreglementet drejer sig om konstruktioner der skal nedgraves, støbes eller fastgøres i jorden.

Det anbefales, at der tages kontakt til kommunen inden man opfører legeredskaber på en legeplads.

Hvis kommunen ønsker fremsendt en ansøgning, er der særlige regler for dette i Bygningsreglementets kapitel 1.3. Det er kommunen, som skal udstede en bygge- og ibrugtagningstilladelse.