Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserLokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Turebylille, vedtaget.

Lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Turebylille, vedtaget.

Faxe byråd har den 14. juni 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 1200-38 for solcellepark ved Turebylille.

Planernes indhold

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner muligheden for at etablere en solcellepark på et areal ved Turebylille.

Planerne blev vedtaget med mindre ændringer til de offentliggjorte forslag. Ændringerne omhandler bestemmelsen om skiltning og yderligere redegørelser for hvornår Vejdirektoratet skal inddrages.

Du kan læse kommuneplantillæg nr. 14 her

Du kan læse lokalplan 1200-38 her

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Planen er offentliggjort den 22. juni 2017.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NeM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62 indbringes for domstolene. søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af Planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.