Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldMiljøKlager over lugt, støj, støv og røg

Klager over lugt, støj, støv og røg

Billede af røg
Lugt, støj, støv og røg fra både private og virksomheder kan være generende for de omkringboende.

Hvis du er generet af støj, lugt, støv eller røg fra naboer eller virksomheder, er det en god idé først at kontakte naboen eller virksomheden, og gøre opmærksom på generne. Man kommer oftest længst med dialog.

I visse sager om væsentlige lugt-, støj-, røg- eller støvgener kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen. Når du klager til kommunen over gener fra lugt, støj, støv og røg, skal klagen som udgangspunkt være skriftlig.

Klageskema (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Støj

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for forskellige områdetyper.

Læs mere om Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser her

Ved væsentlige støjgener, hvor kontakt til den, der giver anledning til genen ikke har hjulpet, kan du henvende dig følgende steder:

  • Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvis der er tale om høj musik, støjende adfærd, støj fra udendørs arrangementer eller fra gøende hunde.
  • Bolig-/Ejerforeningens bestyrelse hvis støjen kommer fra en beboer i bolig/ejerforening
  • Center for Plan & Miljø hvis støjen er fra motordrevne redskaber, værktøj og lignende samt støj fra ventilationsanlæg.
  • Center for Plan & Miljø hvis der er væsentlig støj fra virksomheder, forretninger, husdyrhold eller lignende.

Lugt

Ubehagelige og gennemtrængende lugte fra virksomheder eller andre aktiviteter kan være generende for boliger eller bebyggelse i nærheden. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om lugt og se Miljøstyrelsens lugtvejledning.

Læs mere om lugt på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Ved væsentlige lugtgener fra nabo, virksomhed, forretning, husdyrbrug eller lignende, hvor kontakt til den, der giver anledning til genen ikke har hjulpet, kan du henvende dig til Center for Plan & Miljø.

Røg

Røggener er ofte et resultat af forkert optænding, fyring eller brændsel. På Miljøstyrelsens hjemmeside Brændeovnsportalen kan du læse mere om, hvordan du tænder rigtigt op.

Link til brændeovnsportalen

Rygestop guide for brændeovne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ved væsentlige røggener fra nabo, virksomhed, forretning eller lignende, og hvor kontakt til den, der giver anledning til gener ikke har hjulpet, kan du henvende dig til Center for Plan & Miljø.

Du kan læse mere om luftforureningen fra virksomheder på miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om luftforurening fra virksomheder her

Regler for afbrænding

Forbrændingsegnet affald må i henhold til affaldsbekendtgørelsen kun afbrændes på dertil godkendte affaldsforbrændingsanlæg, som f.eks. AffaldPlus på Ydernæs i Næstved.

Kommunen har i kommunens regulativ for husholdningsaffald besluttet, at det i landzone er tilladt at afbrænde haveaffald i mindre mængder i perioden 1. december til 1. marts.

Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at foretage afbrænding inden for byzonen samt i sommerhusområder. Det er dog tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften og at afbrænde rent, tørt træ på dertil indrettede bålpladser.

Læs mere om afbrænding af haveaffald m.m. her

Regulativ for afbrænding af haveaffald m.m. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Afstandskrav m.v. i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v., skal overholdes i forbindelse med afbrænding.

Regler for fjerkræ og andre fuglehold

Fjerkræ- og fuglehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør det altid ske under ordnede forhold.

Faxe Kommunes fjerkræsregulativ gælder for hold af fjerkræ og andre større fugle (fx høns, papegøjer, parakitter og duer) – i byzone, bymæssig bebyggelse, sommerhusområder og andre områder, der ved en lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv.

Fjerkræsregulativ (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Sådan behandles en klage i Faxe Kommune

Når Faxe Kommune modtager en klage, vurderer vi om der er tale om et forhold, hvor der er overhængende fare for miljø og sundhed. I så fald følger kommunen øjeblikkeligt op på sagen, evt. ved tilsyn.

Ved ikke akutte sager vil Faxe Kommune vurdere, om klagen er berettiget. Såfremt vi vurderer, at genen uden tvivl er af underordnet betydning for miljø og sundhed, kan kommunen undlade at behandle klagen jf. miljøbeskyttelsesloven § 85.

Vurderer Faxe Kommune klagen til at være berettiget, sender vi en kopi af klagen til den, der klages over, og anmoder om bemærkninger til klagen. Den, der klages over, vil få oplyst, hvad der er klaget over og som udgangspunkt hvem der har klaget. Den, der klages over, har ret til at se alle dokumenter i sagen.

Kommunen vil (evt. på baggrund af et besøg på stedet) vurdere, om der er tale om en væsentlig gene. Såfremt genen er væsentlig, vil kommunen gennem dialog og evt. påbud/indskærpelse sørge for, at genen bliver afhjulpet eller mindsket.

Som klager vil du blive orienteret om sagens udfald.

Klagesager kan ofte være af længere varighed og genen kan derved ikke forventes afhjulpet eller mindsket, straks klagen er indsendt. Faxe kommune opfordrer derfor til dialog med den, der giver anledning til gener inden du indsender en klage.