Miljøtilsyn

Faxe Kommune er tilsynsmyndighed for alle virksomheder og landbrug i kommunen, med undtagelse af nogle enkelte større virksomheder, hvor Staten er tilsynsmyndighed.

På DMA-Portalen (Digital Miljøadministration) kan du få et overblik over virksomheder og husdyrbrug i kommunen.

Tryk her for at gå til DMA-Portalen

Hvad fører kommunen miljøtilsyn med?

Natur & Miljø varetager tilsynet med følgende typer erhvervsvirksomheder samt landbrug, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om periodisk tilsyn:

 • Virksomheder der er optaget på bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.
 • Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
 • Husdyrbrug der er godkendt eller tilladt efter §§ 16a eller 16 i husdyrbrugloven.
 • Husdyrbrug der (før 1. august 2017) er godkendt i henhold til §§ 11 og 12 i den tidligere husdyrgodkendelseslov.
 • Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, der inden 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.
 • Virksomheder optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
 • Autoværksteder, renserier og pelsdyrfarme.

Natur & Miljø er tilsynsmyndighed med hensyn til spildevandsafledning til offentlig kloak. Dette gælder også virksomheder, hvor Staten er godkendelsesmyndighed.

Natur & miljø varetager også tilsynet med de øvrige erhvervsvirksomheder og aktiviteter (§ 42 virksomheder), der ikke er omfattet af særskilte regler om godkendelses eller anmeldeordninger, samt landbrug, der ikke er omfattet af ovenstående. Her vil der typisk kun være tilsyn i forbindelse med f.eks. klager, henvendelser eller kampagner.

Tilsynstyper

For de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af periodiske tilsyn, forekommer der 3 tilsynstyper: Basistilsyn, prioriteret tilsyn og kampagnetilsyn.

Basistilsyn er et samlet miljøtilsyn og omfatter en gennemgang af virksomheden eller husdyrbrugets samlede miljøforhold. Et samlet miljøtilsyn består af fysisk tilsynsbesøg samt en gennemgang af virksomhedens eller husdyrbrugets egenkontrol og evt. fremsendte analyser, rapporter og kontroller.

Prioriterede tilsyn er målrettede ekstra miljøtilsyn, og behovet for disse fastlægges på baggrund af en miljørisikovurdering. De prioriterede tilsyn kan være enten et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der er målrettet de områder eller aktiviteter, der i risikovurderingen er årsag til tilsynet.

Som en del af kommunens miljøtilsynsarbejde skal kommunen udføre 2 årlige tilsynskampagner. Tilsynskampagnerne kan f.eks. være rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for en målrettet indsats.

Hvor ofte skal en virksomhed eller husdyrbrug have tilsyn?

De nye regler i tilsynsbekendtgørelsen medfører, at der som minimum føres basistilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug inden for en 3-årig periode. Dette gælder virksomheder og husdyrbrug, der er miljøgodkendte. Øvrige, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug skal mindst have tilsyn hvert 6. år.

Sådan foregår et tilsyn

Kommunen vil som udgangspunkt varsle et fysisk tilsyn 14 dage før, medmindre der for eksempel er tale om, at formålet med tilsynet herved forspildes. I forbindelse med varslingen af tilsynet, vil tilsynsmedarbejderen gøre opmærksom på formålet med tilsynet, samt hvilke dokumenter virksomheden eller husdyrbruget på forhånd kan finde frem.

I forbindelse med forberedelse til tilsynet, vil tilsynsmedarbejderen gennemgå virksomhedens eller husdyrbrugets godkendelser og tilladelser, seneste tilsynsrapport, evt. håndhævelse samt de analyser, rapporter, kontroller og lignende virksomheden eller husdyrbruget har sendt ind.

Ved selve det fysiske tilsyn kontrollerer tilsynsmedarbejderen, om virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår i miljøgodkendelser, udledningstilladelser, tilslutningstilladelser, påbudsbestemmelser, evt. miljøtekniske beskrivelser, miljøbeskyttelsesloven eller husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelser og regulativer.

På tilsynet vil tilsynsmedarbejderen typisk forholde sig til følgende:

 • Produktionsstørrelse
 • Støjende aktiviteter
 • Udledninger til luften og eventuelle renseforanstaltninger
 • Håndtering af restprodukter (f.eks. opbevaring og udbringning af husdyrgødning, genanvendelse af virksomhedens affald).
 • Opbevaring af olier og flydende kemikalier (f.eks. sprøjtemidler, rengøringsmidler og brændstof).
 • Afledning af processpildevand herunder renseforanstaltninger (f.eks. mælkerumsvand, tømning af olieudskillere)
 • Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald
 • Andre miljømæssige forhold af betydning (f.eks. vibrationer, støv og lugt)

Håndhævelser meddeles så vidt muligt ved tilsynet og fremsendes efterfølgende skriftligt.