Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederLandbrugMindre erhvervsmæssige dyrehold og ikke erhvervsmæssige dyrehold

Mindre erhvervsmæssige dyrehold og ikke erhvervsmæssige dyrehold

Information om mindre erhvervsmæssige dyrehold og ikke erhvervsmæssige dyrehold

Mindre erhvervsmæssige dyrehold

Enhver etablering, ændring eller udvidelse af mindre erhvervsmæssige dyrehold, samt dertilhørende folde, stalde og øvrige anlæg, skal forhåndsanmeldes til kommunen.

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, hvis det overskrider størrelsesgærnserne herunder:

 1. 30 høns og
 2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 3. et dyrehold med enten
  1. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  2. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  5. 15 producerede slagtesvin,
  6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  8. andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  9. forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Grænserne er defineret i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7

Et erhvervsmæssigt dyrehold bliver betegnet som mindre, hvis det i udgangspunktet har et produktionsareal på under 100 kvadratmeter.

Hvis dit erhvervsmæssige dyrehold har et produktionsareal, som i udgangspunktet er over 100 kvadratmeter, så er der tale om et større husdyrbrug, som skal have miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven. Hvis du skal søge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, skal du benytte ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk

For nogle dyretyper er grænsen for produktionsarealet højere end 100 kvadratmeter, dette kan du læse mere om i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som du finder her: Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Du finder anmeldeskema til mindre dyrehold her:

Anmeldelse af mindre erhvervsmæssige dyrehold (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det er generelt ikke tilladt at holde kvæg, svin, lamaer, heste, får, geder eller andre hov- og klovbærende dyr i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Erhvervsmæssige dyrehold er bl.a. reguleret af Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ikke-erhvervsmæssige dyrehold

Ikke-erhvervsmæssige dyrehold kræver ikke kommunens tilladelse, og du behøver ikke anmelde det til kommunen. Du kan finde definitionen på et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i Miljøaktivtetsbekendtgørelsen. Derud er størrelses grænserne beskrevet i afsnittet om mindre erhvervsmæssige dyrehold ovenfor.

Det er generelt ikke tilladt at holde kvæg, svin, lamaer, heste, får, geder eller andre hov- og klovbærende dyr i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Ikke-erhvervsmæssige dyrehold reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Dyrehold må generelt ikke være til væsentlig gene for omgivelserne eller medføre forurening. I pjecerne ovenfor kan du læse mere om mindre dyrehold, indretning af stalde og håndtering af fast gødning.