Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturNatura 2000

Natura 2000

Feddet 2012, foto: Anette Munck
Natura 2000-områderne har en særlig natur, som det er vigtigt at bevare og beskytte.

Natura 2000 områderne i Faxe Kommune  omfatter de største og mest sårbare af kommunens naturområder, både til lands og til vands.

Natura-2000 områder i Faxe Kommune

  • Søer ved Bregentved og Gisselfeld.
  • Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose.
  • Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.
  • Skovene ved Vemmetofte.
  • Bagholt Mose.

 

Udpegningen er sket for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. I disse områder skal kommunens administration være særlig restriktiv for at sikre, at der ikke sker en forringelse af vilkårene for de planter, dyr eller naturtyper, som er grundlaget for udpegningerne. Du kan læse mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Natura 2000-planer 2016-2021

Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planer for perioden 2016-2021.

Natura 2000-planerne er samlede planer for, hvordan fremgangen i vores vigtigste natur i Natura 2000-områderne sikres. Der er udarbejdet naturplaner for 252 naturområder, og hver plan indeholderen langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i planperioden (2016-2021).

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015.
  • Sammenhæng i naturen.
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Du kan finde Natura 2000-planerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kommunerne har et halvt år fra offentliggørelsen af de statslige Natura 2000-planer til at offentliggøre forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner 2016-2021.

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Byrådet i Faxe Kommune har den 20. april 2017 vedtaget 5 Natura 2000-handleplaner 2016-20215 i Faxe Kommune. Handleplanerne er en udmøntning af de statslige Natura 2000-planer og planerne skal være med til at standse tilbagegangen for naturtyper og arter indenfor områderne.

Faxe Kommunes Natura 2000-handleplaner indeholder en prioritering af den forventede indsats frem til 2021 samt de metoder og tiltag, som Faxe Kommune vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.

Der er én handleplan for hvert Natura 2000-område. Derfor er også nabokommunerne og Miljøstyrelsen medansvarlige for kommunens handleplaner.

Forslag til Natura 2000 handleplanerne har været i høring i perioden 14. oktober til 9. december 2016. De indkomne høringssvar er indgået i den politiske proces i foråret 2017.

Høringsbidrag, der vedrører kommunernes myndighedsområde, er blevet behandlet i hvidbøger og er forelagt byrådet i forbindelse med vedtagelse af handleplanerne. De indkomne høringsbidrag har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i de nu endeligt vedtagne planer.

De vedtagne Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Handleplan for Natura 2000-område nr. 159 Bagholt Mose (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 167 Skovene ved Vemmetofte (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 168 Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen og Porsmose (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbøger for Natura 2000-handleplanerne 2016-2021

Samlet hvidbog for Natura 2000-område 159 Bagholt Mose, 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld, og 167 Skovene ved Vemmetofte (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbog for Natura 2000-område nr. 163 (udarbejdet i samarbejde mellem de involverede kommuner) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbog for Natura 2000-område nr. 168 (udarbejdet i samarbejde mellem de involverede kommuner) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Naturstyrelsens høringsnotater med høringsbidrag til Naturstyrelsens egne arealer og private skovbevoksede fredskovspligtige arealer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.