Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturNatura 2000

Natura 2000

Feddet 2012, foto: Anette Munck
Natura 2000-områderne har en særlig natur, som det er vigtigt at bevare og beskytte.

Natura 2000 områderne i Faxe Kommune  omfatter de største og mest sårbare af kommunens naturområder, både til lands og til vands.

Natura-2000 områder i Faxe Kommune

  • Søer ved Bregentved og Gisselfeld.
  • Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose.
  • Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.
  • Skovene ved Vemmetofte.
  • Bagholt Mose.

 

Udpegningen er sket for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. I disse områder skal kommunens administration være særlig restriktiv for at sikre, at der ikke sker en forringelse af vilkårene for de planter, dyr eller naturtyper, som er grundlaget for udpegningerne. Du kan læse mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Natura 2000-planer 2016-2021

Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planer for perioden 2016-2021.

Natura 2000-planerne er samlede planer for, hvordan fremgangen i vores vigtigste natur i Natura 2000-områderne sikres. Der er udarbejdet naturplaner for 252 naturområder, og hver plan indeholderen langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i planperioden (2016-2021).

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015.
  • Sammenhæng i naturen.
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Du kan finde Natura 2000-planerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kommunerne har et halvt år fra offentliggørelsen af de statslige Natura 2000-planer til at offentliggøre forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner 2016-2021.

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Byrådet i Faxe Kommune har den 20. april 2017 vedtaget 5 Natura 2000-handleplaner 2016-20215 i Faxe Kommune. Handleplanerne er en udmøntning af de statslige Natura 2000-planer og planerne skal være med til at standse tilbagegangen for naturtyper og arter indenfor områderne.

Faxe Kommunes Natura 2000-handleplaner indeholder en prioritering af den forventede indsats frem til 2021 samt de metoder og tiltag, som Faxe Kommune vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.

Der er én handleplan for hvert Natura 2000-område. Derfor er også nabokommunerne og Miljøstyrelsen medansvarlige for kommunens handleplaner.

Forslag til Natura 2000 handleplanerne har været i høring i perioden 14. oktober til 9. december 2016. De indkomne høringssvar er indgået i den politiske proces i foråret 2017.

Høringsbidrag, der vedrører kommunernes myndighedsområde, er blevet behandlet i hvidbøger og er forelagt byrådet i forbindelse med vedtagelse af handleplanerne. De indkomne høringsbidrag har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i de nu endeligt vedtagne planer.

Handleplan for Natura 2000-område nr. 159 Bagholt Mose (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 167 Skovene ved Vemmetofte (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 168 Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Handleplan for Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen og Porsmose (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbøger for Natura 2000-handleplanerne 2016-2021

Samlet hvidbog for Natura 2000-område 159 Bagholt Mose, 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld, og 167 Skovene ved Vemmetofte (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbog for Natura 2000-område nr. 163 (udarbejdet i samarbejde mellem de involverede kommuner) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbog for Natura 2000-område nr. 168 (udarbejdet i samarbejde mellem de involverede kommuner) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Naturstyrelsens høringsnotater med høringsbidrag til Naturstyrelsens egne arealer og private skovbevoksede fredskovspligtige arealer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Natura 2000-projekter

Faxe Kommune har udarbejdet en række naturforbedrende projekter i samarbejde med lodsejerne i Natura 2000-områderne. Projekterne skal bidrage til at tilstanden for truede og sjældne arter og typetyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne bliver sikret og forbedret.

EU Landdistriktsprogrammet 2014-2020 .

Projekterne er finansieret via tilskud, som kommunen søger hos Landbrugsstyrelsen. Tilskuddene består af 75 % midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL) og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet

.

.

.

Faxe Kommune har modtaget tilskud til følgende projekter:

Naturlige vandstandsforhold på sydspidsen af Feddet:

Området er privatejet og en del af Natura 2000-området nr. 168 ”Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. Området er bl.a. udpeget pga. naturtypen strandenge og indeholder mere end 5 % af Danmarks strandengsareal. Dræning, grøftning og diger er en trussel mod tilstanden af denne naturtype, da det hæmmer oversvømmelser og dermed saltvandets påvirkning af naturarealerne, som samtidig er internationalt vigtige for mange arter af ande- og vadefugle. Projektområdet rummer store lavbundsarealer med nogle meget fine strandenge med naturlig hydrologi og dynamik.

Strangeeng på Feddet .

Flere steder er den naturlige hydrologi dog påvirket af grøftning, landbrugsdrift samt inddigning i større eller mindre grad. Projektet gennemføres for at genskabe hydrologisk sammenhæng i området. Her fjernes kystdiget og en eksisterende jordvold langs projektområdets inderste grænse styrkes for at sikre de bagvedliggende marker mod oversvømmelse. Derudover lukkes de grøfter der hæmmer den naturlige dynamik området. Med henblik på at skabe variation i de mere monotone dele af områderne, hvor enten tunge maskiner har kørt slæt eller den naturlige strandengsstruktur er ødelagt af grøblerender, etableres bekkasinskrab af varierende størrelse. Projektet vil forbedre den hydrologiske og naturmæssige sammenhæng mellem havet og kystområdet. Dermed vil projektet sikre gunstig bevaringsstatus for strandengene og forbedre levesteder og fourageringsmuligheder for områdets udpegede fuglearter.ektet 

Projektet udføres i sensommeren 2018

Naturlige vandstandsforhold i Skovene ved Vemmetofte:

Hele projektområdet ligger i Natura 2000-området nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Området er udpeget pga. bl.a. hvepsevåge og eremit. Faxe Kommune gennemfører projektet i samarbejde med lodsejer for at genskabe de naturlige vandstandsforhold på ”Dyrehavesletten” i skovene nord for Vemmetofte Kloster.

Formålet med projektet er, at forbedre levesteder for hvepsevåge. Projektet  omfatter omlægning af Kildeå til et åbent vandløbsforløb, hævning af vandspejlet i vandløbet og afbrydelse af drænene i projektområdet, hvilket vil bidrage til at gøre området vådere. Ekstensivering af skovengene samt græsning i skoven vil kunne bidrage til, at der bliver udviklet en værdifuld eng med en mangfoldighed af insekter, som kan danne fødegrundlag for bl.a. hvepsevåge.

Skoveng ved Vemmetofte .

Projektet vil som helhed skabe en større heterogenitet i skovhabitaterne, og dermed være med til at fremme områdets biodiversitet. Det forventes, at projektet også vil bidrage til at skabe større passagemulighed for faunaen i vandløbssystemet og forbedre vandkvaliteten, hvilket skaber bedre og flere levesteder for fisk, planter og vandløbsinsekter.

Projektet udføres i efteråret 2018