Du er her: ForsideFriluftslivVandre og cykelture i Faxe KommuneNatursti langs Faxe å

Natursti langs Faxe å

Natursti
Faxe Kommune har fået en rekreativ natursti. Den ligger på Hovby Eng, langs Faxe Å, syd for Faxe by, og går gennem den frodige eng og fugtige Ellesumpskov.

Stien er 1,4 km lang og ligger tæt på byen:
”Nu kan man komme helt ned i Ådalen og opleve både den store natur-eng og livet i vandløbet”, fortæller René Tuekær og fortsætter: ”Det giver nye muligheder – ikke blot for de mange friluftselskere, men også for områdets skoler og daginstitutioner, som kan bruge stien i deres undervisning og udeliv”.

Kort over Faxe Ådal (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Stien er blevet til i samarbejde mellem Faxe Kommune og de private lodsejere, der frivilligt har stillet arealerne til rådighed. Stien passes af Faxe Kommune, mens engene bliver plejet af Faxe Kogræsser- og Naturpleje-laug. Ved at lade kvæg græsse på engen kan man bekæmpe bjørneklo og sikre, at der udvikles et spændende planteliv.

Faxe Ådal Faxe Ådal

På ådalens enge vokser blandt andet planten tigger ranunkel. Navnet skyldes, at tiggere i sin tid anvendte plantens blæretrækkende saft til at fremkalde sår og vabler på huden, som kunne vække folks gavmilde medlidenhed.

Området er desuden præget af de mange våde arealer. Flere kilder udspringer her. En af dem er stensat og kan ses ved adgangsvejen mod vest. Ikke langt derfra ligger helligkilden Sankt Hans Kilde (eller Rosenkilden), som er kendt for sit helbredende vand.

Lidt om Faxe Ådal

Landskabet omkring Faxe å er især præget af den lavtliggende dal. Der er store variationer. I den nordlige del (fra Nyrupgård nordvest for Faxe by) er det en snæver ådal med relativt stejle dalsider, mens der mod syd er en mere flad overgang til de højere liggende områder. Ved udløbet i Faxe bugt er ådalen et bredt, fladt delta.

Landskabet har sin kulturhistoriske oprindelse i middelalderen. Her var det normalt at der lå landsbyer i netop overgangen mellem de højtliggende områder og de lave jorde i dalbunden.

Faxe Ådal Faxe Ådal

Langs kanterne i ådalen har der flere steder været opført vindmøller og i dalens bund også vandmøller. Den fredede perle, Blåbæk Mølle, er bevaret endnu, ligesom den tilhørende møllesø.

Det er stadig naturen, der afgør hvad jorden kan bruges til. Også selvom mange af de lavtliggende arealer er blevet drænet og opdyrket, eller brugt til tørvegravning i nyere tid. En del af de arealer hvor dyrene tidligere kunne græsse er med tiden opgivet og de fleste er nu sprunget i krat. 

Ådalsplanen

Stien er anlagt som et led i en samlet plan for den otte kilometer lange ådal – fra Faxe by til åens udløb ved Faxe Ladeplads.

Planen skal forbedre og pleje de eksisterende naturområder, som i dag ligger uopdyrkede hen, ved siden af det almindelige landbrug.

Målet er, at skabe et sammenhængende, åbent og lyst landskab. Det skal sikre, at dyr og planter kan brede sig.

Samtidig vil besøgende også få mulighed for, at opleve ådalens skiftende natur og kulturhistoriske værdier.