Du er her: ForsideNyhederRenovering af vand- og spildevandsledninger i Jernbanegade

Renovering af vand- og spildevandsledninger i Jernbanegade

Faxe Kommunes områdefornyelse vil i løbet af 2017 gennemføre forskønnelser i Haslev bymidte og i området omkring Jernbanegade. I den forbindelse vil Faxe Forsyning A/S forinden sikre sit forsynings- og ledningsnet, og der er tale om renovering af både vandforsynings- og spildevandsnettet. Faxe Forsyning A/S’ anlægsarbejde vil blive gennemført i tre etaper. Første etape går i gang 13. april.

Faxe Forsyning oplyser, at det er en klar ambition, at renoveringsarbejdet skal give så lidt gene som muligt, og Faxe Forsyning håber på et godt samarbejde med de erhvervsdrivende og på forståelse for at ledningsrenovering desværre ikke kan udføres helt uden gener for erhverv, beboere og trafikken.
I dialog med Faxe Kommune har Faxe Forsyning valgt at udføre ledningsrenovering med færrest mulige opgravninger.

Ifølge Faxe Forsyning vil vandforsyningsnettet blive renoveret ved såkaldt styret underboring, mens spildevandsnettet renoveres ved strømpeforing.
Ved styret underboring graves ledningen ikke fri, men der graves huller hvor imellem den nye ledning skydes. Strømpeforing betyder, at der også graves hul for at få adgang til ledningen hvorefter man renoverer den eksisterende kloakering med en indvendig foring.

Begge metoder kræver kun mindre opgravninger til blandt andet stikledninger. Vandforsynings- og spildevandsnettet vil således være fuldt funktionsdygtigt under arbejdet på nær ved lukning af vandet i korte perioder under omkobling til den nye vandforsyningsledning.

Vandforsyningsnet
Faxe Forsyning oplyser, at renoveringen vil begynde med en mindre etape af Jernbanegade på strækningen fra Stationspladsen til Sofiendalsvej i uge 15 og 16, 2016 (fra den 13. april til den 27. april).
Den resterende del af ledningsnettet i Jernbanegade vil blive udført fra den 2. maj 2016 til udgangen af maj.
Ifølge Faxe Forsyning vil ledningsarbejdet og opgravningsarbejdet primært foregå i fortovet samt i haver og indkørsler, hvor de eksisterende stophaner og ventiler er placeret. Hovedvandledningen i fortov vil blive renoveret og udskiftet til ny. Ligeledes vil stikledninger og stophaner, af ældre dato blive udskiftet. Dette vil sige, at der på mange ejendomme vil blive gravet op ved stophanen/skelventilen og ført ny stikledning ind på grunden. Den nye stikledning vil herefter blive tilsluttet den eksisterende jordledning på grunden. Alt vil være uden udgifter for grundejeren.

Spildevandsnet
Renovering af spildevandsnettet vil i videst mulig udstrækning blive udført ved strømpeforing. Der er dog enkelte steder, hvor renovering skal foregå ved opgravning.
Projektet begynder med TV-inspektion af stikledninger og forarbejder i løbet af april 2016.

Strømpeforingsarbejdet udføres i løbet af maj 2016 og tilpasses arbejdet med vandledningen.

Sidste fase af projektet udføres efter sommerferien, hvor udvalgte stikledninger strømpefores indenfor få dage.

Faxe Forsyning gør opmærksom på, at alle opgravninger vil blive reetableret fuldt ud ved arbejdets afslutning.

Berørte lodsejere vil modtage nærmere information omkring opstart af og tidsplan for arbejdet. Har man spørgsmål til renoveringsprojektet, bedes man kontakte Faxe Forsyning A/S:

Generelt: Adm. direktør Henrik Ellermann, mobil 41 31 84 69
Vand: Driftschef Henning B. Andersen, mobil 21 73 47 91
Spildevand: Projektchef Timm Bochdam, mobil 30 21 23 85

Områdefornyelsen
Det er Faxe Forsyning A/S som står for arbejdet omkring vandforsynings- og spildevandsnettet i de nævnte projekter.

Faxe Kommunes arbejde omkring områdefornyelsen, herunder altså Jernbanegade, er faktisk i fuld gang.

Det konkrete arbejde omkring områdefornyelsen, som forventes gennemført i løbet af 2017, sker blandt andet på baggrund af de mange input, som er kommet fra borgere og interessenter i byen.

I perioden februar og marts har Faxe Kommune haft åbent kontor i Vinterstuen i Jernbanegade 15. Her har Faxe Kommune fået mange gode ideer og forslag til, hvad der er brug for af tiltag i Jernbanegade for at gøre det til en god gade at handle og færdes i for alle. De mange input er projektleder Milena Mille Rudez, som har stået for Vinterstuen, meget taknemmelig for.

Faxe Kommune arbejder nu videre med ideerne og forventer, at de konkrete projekter i Jernbanegade gennemføres i løbet af 2017. For at være til mindst mulig gene er det tanken at de udvalgte forskønnelsesprojekter vil blive gennemført et ad gangen.

Planlægningen af hvad der skal ske i Jernbanegade koordineres med de ledningsejere, som har kabler og rør liggende i jorden under Jernbanegade. Faxe Kommune bestræber sig på, at der laves så få gravearbejder som muligt for at minimere generne for beboere, butiksejere og handlende.

Gravearbejder planlægges desuden i forhold til kommunens viden om, hvornår der afholdes arrangementer i Jernbanegade, så arrangementerne kan afholdes som planlagt og annonceret.

Har du arrangement-planer i 2017
Områdefornyelsen i Jernbanegade begynder først anlægsarbejder i foråret 2017.

Går du derfor med tanker om at afholde arrangementer i forår/sommer 2017, som skal foregå i Jernbanegade, vil det være en god ide at kontakte områdefornyelsen på et tidligt tidspunkt, så vi kan aftale, hvordan vi bedst koordinerer de mange fælles aktiviteter.