Øvrige virksomheder

En lang række af virksomheder er hverken godkendelsespligtige eller reguleres af en branchebekendtgørelse. Der er ofte tale om mindre virksomheder.

Mindre forurenede virksomheder

Betegnelsen mindre forurenende virksomheder dækker over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

For denne gruppe virksomheder gælder ingen særskilte miljøregler vedrørende etablering, flytning, udvidelse eller ændring, bortset fra miljøbeskyttelseslovens gennerelle bestemmelser. Faxe Kommune er dog forpligtet til, at føre regelmæssigt tilsyn med disse virksomheder.

Læs mere omkring tilsyn her

Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening på virksomheden, kan kommunen meddele påbud om nedbringelse af forureningen.

Hvis en ændring eller udvidelse af virksomheden medfører, at virksomheden bliver godkendelsespligtig, træder reglerne for godkendelsespligtige virksomheder i kraft.

Læs mere om godkendelsespligtige virksomheder her

Anden virksomhed

For mindre virksomheder, der ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, er der ikke fastsat særlige bestemmelser om etablering og drift. Virksomhederne er heller ikke omfattet af regelmæssigt tilsyn.

Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening på virksomheden, kan kommunen meddele påbud om nedbringelse af forureningen efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Hvad skal du være opmærksom på ved etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed?

Virksomheder skal  lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse fremgår dels af kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Etablering af en virksomhed i landzone, kan kræve landzonetilldelse.

Læs mere om landzonetilladelser her

Hvis etableringen eller ændringen af en  virksomhed, indebærer at der afledes processpildevand til offentlig kloak, skal der forinden ansøges om og meddeles tilladelse til afledning.

Læs mere om spildevand fra virksomheder her