Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAktuelle høringerOffentlig høring - Omlægning af Strandfogedvej, Faxe

Offentlig høring - Omlægning af Strandfogedvej, Faxe

Faxe Kommune har af ejerne af matr.nr. 6g og 6r Ll. Torøje By, Smerup, beliggende Strandfogedvej 1, 4640 Faxe, modtaget ansøgning om omlægning af den offentlige vej Strandfogedvej,

Ejerne ønsker at omlægge en del af den offentlige vej forbi ovennævnte matrikler.

Før Faxe Kommune kan træffe afgørelse i sagen skal en påtænkt afgørelse offentliggøres og meddeles ejere, der forventes at blive berørt af beslutningen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Frist for bemærkninger

Har du bemærkninger kan du sende dem til kommunen, gerne på e-mail trafik@faxekommune.dk. Bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest mandag den 30. april 2018. Sagsnr. 05.01.22-P19-1-18 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

Den planlagte omlægning

Strandfogedvej er en offentlig vej der har sin start ved Rødvigvej og herfra går mod syd til et privatejet areal ved kysten. Vejens udlæg fra Strandfogedvej 1 og frem til kysten er 4,0 meter i bredden inkl. rabat. Vejen fremstår som to spor, hvor vedligehold i dag alene sker ved brug af vejen. Det privatejede areal ved kystområdet tillader offentlig adgang.

Vejen forbi Strandfogedvej 1 ønskes omlagt for bedre udnyttelse af ejendommen, som er delt op af to matrikler på hver side af Strandfogedvej.

I forbindelse med omlægningen vil flg. ændringer være nødvendige:

  • Mellem matr.nr. 6r og 6g nedlægges ca. 60 meter offentlig vej. Arealet overdrages til ejerne af de førnævnte matrikler.
  • Nord for matr.nr. 6r optages ca. 40 meter privat fællesvej som offentlig vej.
  • Vest for matr.nr. 6r forlægges den offentlige vej Strandfogedvej, ca. 60 meter.
  • Syd for matr.nr. 6r udlægges yderligere 40 meter offentlig vej

Vejen udlægges i 4,0 meter inkl. rabat. Vejen anlægges som grusvej i en bredde på mindst 3,0 meter og der sikres de fornødne kurver i svingene, således at relevante køretøjer kan komme igennem.

Lovgrundlag

Kommunen bestemmer hvilke kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, og hvilke private fællesveje der skal optages som offentlige veje jf. vejlovens § 15.

En offentlig vej skal helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Dette fremgår af Lov om offentlige veje § 124 stk. 2.

Ejere af en ejendom der bliver berørt af kommunens planer om omlægning af en vej, har mulighed for at komme med indsigelser til de planlagte ændringer i løbet af en høringsperiode på mindst 8 uger, jf. vejlovens § 124 stk. 6-7.

Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at en del af en vej er eneste adgang eller af vigtighed for en ejendom, alligevel nedlægger vejen, kan spørgsmålet om vejens opretholdelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne jf. vejlovens § 124 stk. 7. Dette skal ske inden 4 uger fra, at kommunen har meddelt sin afgørelse.

Har du spørgsmål kan du kontakte Center for Plan & Miljø – Trafik, på telefon 56 20 30 40 eller e-mail trafik@faxekommune.dk.

Omlægning af Strandfogedvej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Principskitse - ikke målfast (PDF-fil åbner i nyt vindue)